اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان ……                                              ۱۲۹۶۸۹/۹۳

۱۷/۸/۹۳

سلام علیکم

با احترام ، پیرو نامه شماره ۹۳۶۳۳/۹۳ مورخ ۱۲/۶/۹۳ در خصوص راه اندازی زیر سیستم انتقال آنی محتوای اسناد تنظیمی در حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به شرکت روزنامه رسمی ج.ا.ا به استحضار می رساند :

نظر به اینکه برابر مفاد مقررات مواد ۶ و ۸ نظام نامه ثبت شرکتها مقرر گردیده حداکثر طی مدت یک ماه نسبت به ارسال اسناد تنظیمی جهت انتشار آگهی به روزنامه رسمی اقدام گردد لذا با بررسی مشترک ملاحظه گردید کما کان از استانها و از برخی از مراجع ثبت شرکتها اسنادی را به شرکت محترم روزنامه رسمی ارسال می نمایند که مربوط به ماهها ویا سنوات گذشته بوده ودلیل این اقدام مشخص نمی باشد و از طرفی با توجه به مکانیزه نمودن ارسال دستی اسناد سنواتی مخاطرات جدی را در برداشته و مغایر با ساختار استقرار مکانیزه فعلی می باشد بنابراین خواهشمند است به نحو مقتضی در مراجع ثبت شرکتها اطلاع رسانی گردد که کلیه اشخاص حقوقی چنانچه در گذشته نسبت به ثبت سند در حوزه تاسیس یا تغییرات اقدام نموده اند حداکثر طی مدت یکماه به روزنامه رسمی جهت انتشار آگهی مراجعه نمایند و همچنین مراجع ثبت  شرکتهای مکانیزه از ارائه نامه یا مستندات فیزیکی به متقاضیان جهت ارسال به روزنامه رسمی خودداری نموده وبرابر سوابق و براساس سامانه جامع نسبت به ارسال محتوای الکترونیکی اقدام نمایند و همچنین مراجع ثبت شرکتهای غیر مکانیزه تا استقرار سامانه وفق مقررات حاکم و برابر اولویت و تذکر موضوع فوق الاشعار به متقاضی اقدامات لازم را درخصوص ارسال مستند به روزنامه رسمی اقدام نمایند .

 

 

مرتضی ادب

مدیرکل ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری