نمونه صورتجلسات موسسه

نمونه صورتجلسات موسسه

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسات تغییرات در موسسات غیرتجاری

 

نام صورتجلسه
۱- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده در خصوص انتخاب مدیران
۲-نمونه صورتجلسه هیات مدیره
۳- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص تغییر محل
۴- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام
۵- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۶- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه وورود شریک جدید
۷- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه
۸- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه وخروج شریک
۹- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل وانقال سهم الشرکه
۱۰- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییریاالحاق مواردی بهموضوع
۱۱- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییریااصلاح بعضی ازموا داساسنامه
۱۲-  نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تاسیس شعبه
۱۳- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

در خصوص انتخاب مدیران

نام مؤسسه: ……………………………………………….

شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه:…………………………..

شناسه ملی : ……………………………………….

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مؤسسه……………………………ثبت شده به شماره ……………………… مورخ ……………. باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱- خانم / آقای …………………………………..دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۲- خانم / آقای…………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۳- خانم / آقای ……………………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

دستورجلسه:انتخاب اعضای هیات مدیره

انتخاب اعضای هیات مدیره مورد شورواقع و در نتیجه :

۱-   ………………………………………..به شماره ملی ……………………………….

۲ – ……………………………………… به شماره ملی ……………………………….

۳  – …………………………………….. به شماره ملی ……………………………….

به خانم /آقای ………………………………………….(احدی ازشرکا یامدیران یا وکیل رسمی مؤسسه)وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت

صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذیل دفاتر ثبت اقدام نماید

امضا شرکاء واعضای هیئت مدیره:

 

 

تذکرات:

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق

پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲-درصورتی که جلسه با اکثریت شرکاءتشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه مؤسسه و ارائه اسناد مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها رسال گردد .

۳- مدیر یا مدیران یا مدیر عامل درمؤسسه می تواند جز شرکاء نباشد(مشروط به اجازه اساسنامه ) ودرصورتی که مدیران خارج از شرکاء انتخاب شوند فتوکپی شناسنامه آنان به ضمیمه

صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

۴-درخصوص انتخاب مدیران در چهارماهه اول سال مالی مؤسسه مجمع عادی ودرزمان های دیگر مجمع بصورت عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد(در صورت تجویز اساسنامه)

۵-ارائه برگ نمایندگی در صورتیکه درصورتیکه شخصی حقوقی عضو هیئت مدیره باشد .

۵-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۶-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت

فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در مؤسسه

 

نام مؤسسه : …………………………………………………….

شماره ثبت مؤسسه :………………………………………….

سرمایه ثبت شده مؤسسه:……………………………………

شناسه ملی : ……………………………………….

 

اعضای هیئت مدیره مؤسسه………………………………..ثبت شده به شماره ……………………. درساعت…………….. مورخ…………………….باحضوراعضاءدرمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

دستور جلسه:

تعیین سمت و حق امضاء :

۱-  ………………………………………..به شماره ملی ……………………………….

۲ – ……………………………………… به شماره ملی ……………………………….

۳- …………………………………….. به شماره ملی ……………………………….

حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ………………… همراه با مهر موسسه معتبر میباشد .

اعضای هیات مدیره به……………….(احدی از اعضا هیئت مدیره یامدیر عامل یا وکیل رسمی مؤسسه ) وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضاءاعضای هیات مدیره:

 

تذکرات:

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲-بعضی از تصمیمات هیئت مدیره از قبیل تعیین دارندگان امضاء مجاز بایستی به ثبت برسد فلذا درقسمت دستورجلسه مراتب اتخاذ تصمیم قید شود.

۳-در صورتیکه جلسه هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء می باشد ارائه مستندات دعوت و یا تعهد هیئت مدیره مبنی بر دعوت از غایب جلسه وفق اساسنامه .

۴-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۵-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص تغییر محل مؤسسه

 

نام مؤسسه :………………………………………………

شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه:…………………………….

شناسه ملی : ………………………………………….

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

 

باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱-.خانم / آقای …………………………. دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۲-خانم / آقای …………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۳-خانم / آقای …………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

دستور جلسه : تغییرمحل قانونی موسسه

پس از بحث وبررسی محل قانونی مؤسسه ازتهران ……………….خیابان …………..کوچه ……………..پلاک……. کدپستی ……………… به تهران ……….خیابان …………..کوچه ………….پلاک…………کدپستی …………………………….انتقال یافت.

به ……………………….(احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه)وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا

ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضا کلیه شرکاءحاضر درمجمع:

 

تذکرات:

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲-درصورتیکه مجمع باحضوراکثریت تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه وارایه مدارک مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است..

۳-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۴-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام مؤسسه

 

نام مؤسسه :………………………………………………

شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه:…………………………….

شناسه ملی : …………………………………………..

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۲-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۳-……………………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

دستور جلسه:اتخاذتصمیم درخصوص تغییرنام مؤسسه

پس از بحث وبررسی نام مؤسسه از………………………………………….به ………………………….تغییریافت.

به ……………………..(احدی ازشرکا یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه ) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت

وامضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید .

 

امضا کلیه شرکاء

 

تذکرات:

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲-درصورتی که مجمع با حداکثر شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه واراده مدارک مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

۳- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۴-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه مؤسسه

نام مؤسسه :……………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه:…………………………………………….

سرمایه ثبت شده مؤسسه:……………………………………..

شناسه ملی : …………………………………………………..

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱-خانم/آقای…………………………….. دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

۲-خانم/آقای………………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

۳-خانم/آقای……………………………… دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

دستور جلسه :افزایش سرمایه مؤسسه

افزایش سرمایه مؤسسه مورد بحث وبررسی قرار گرفت :

۱- خانم/آقای……………………… به شماره ملی …………………………. باپرداخت ……………ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را  از ……………………..ریال به………………….ریال افزایش داد.

۲- خانم/آقای……………………. به شماره ملی ………………………….باپرداخت ……………ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را  از ……………………..ریال به………………….ریال افزایش داد.

۳-  خانم/آقای……………………. به شماره ملی ………………………..باپرداخت ……………ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را  از ……………………..ریال به………………….ریال افزایش داد.

درنتیجه سرمایه موسسه از ……………………..ریال به……………………………..ریال افزایش یافت وماده………..اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد.

اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :

۱-خانم/آقای…………………………….. دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

۲-خانم/آقای………………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

۳-خانم/آقای……………………………… دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

مدیر عامل یا هیئت مدیره مؤسسه اقراربه دریافت وجوه افزایش سرمایه نمود.

به خانم / آقای ……………………(احدی ازشرکاءیا مدیران یاوکیل رسمی مؤسسه )وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذیل دفاترثبت اقدام نماید.

امضاء شرکا:

تذاکرات:

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲-درصورتی که مجمع  اکثریت تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه وارایه مدارک مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبته شرکتها ارسال گردد.

۳-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۴-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه موسسه و ورود شریک جدید

نام مؤسسه :……………………………………………………………………

شماره ثبت مؤسسه :………………………………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه :………………………………………………..

شناسه ملی : ……………………………………………

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

 

۱- خانم/آقای ……………………………..دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

۲-خانم/آقای…………………………….. دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

۳-خانم/آقای………………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

دستورجلسه: افزایش سرمایه و ورود شریک جدید

۱- ………………………… به شماره ملی ………………………… فرزند …………………….متولد ……شماره شناسنامه………….. به آدرس تهران …………. خیابان ………………کوچه …………………پلاک ………………کدپستی ………………..باپرداخت مبلغ…………………ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد.

۲- ………………………… به شماره ملی …………………………. فرزند …………………….متولد ……شماره شناسنامه………….. به آدرس تهران …………. خیابان ………………کوچه …………………پلاک ………………کدپستی ………………..باپرداخت مبلغ…………………ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد.

۳- سرمایه مؤسسه از مبلغ…………………………….ریال به ………………………..ریال افزایش یافت وماده………

اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصلاح ومدیرعامل یا هیئت مدیره اقرار به دریافت وجه افزایش سرمایه نمود.

اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :

۱-خانم/آقای…………………………….. دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۲-خانم/آقای………………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۳-خانم/آقای……………………………… دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

به ……………………(احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه ) وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاء ذیل ثبت اقدام نماید.

 

امضاءشرکاء:

تذکرات:

۱- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲-درصورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه وارایه اسنادمثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

۳-کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

۴-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۵-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

شناسه ملی : ………………………………………………..

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱-خانم/آقای…………………………….. دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

۲-خانم/آقای……………………………..دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

۳-خانم/آقای……………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

دستور جلسه : کاهش سرمایه مؤسسه

الف:درخصوص کاهش سرمایه مؤسسه بحث وبررسی شد

۱-خانم/آقای ………………………………… به شماره ملی ……………………………… بادریافت مبلغ  ……………………. ریال از صندوق مؤسسه سهم‌الشرکه خود را به ………………….. ریال کاهش داد.

۲-خانم/آقای……………………………….به شماره ملی ………………………………. با دریافت مبلغ  ………………….. ریال از صندوق مؤسسه سهم‌الشرکه خود را به  ………………….. ریال کاهش داد.

ب: سرمایه مؤسسه از مبلغ  …………………………….. ریال به ……………………………..  ریال کاهش یافت و ماده ……………………… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد.

ج: به خانم/آقای ……………………………………………….  (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

اسامی شرکاء و میزان سهم‌الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد :

۱ – خانم/آقای ……………………………………..دارای مبلغ…………………………..ریال سهم الشرکه

 

۲- خانم/آقای………………………………………دارای مبلغ…………………………..ریال سهم الشرکه

 

۳- خانم/آقای……………………………………..دارای مبلغ…………………………..ریال سهم الشرکه

 

امضاء شرکا

تذکرات:

۱- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲ – در  صورتی که جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

۳-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۴-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه و خروج شریک در مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

شناسه ملی : …………………………………….

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱-خانم/آقای……………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۲-خانم/آقای………………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۳-خانم/آقای………………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

الف : دستور جلسه : کاهش سرمایه مؤسسه و خروج شریک از مؤسسه

۱- خانم/آقای……………………………… به شماره ملی ……………………… بادریافت مبلغ  ……………………. ریال سهم‌الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه ندارد.

۲- خانم/آقای………………………………… به شماره ملی …………………………… بادریافت مبلغ  ……………………. ریال سهم‌الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه ندارد.

ب : سرمایه مؤسسه از مبلغ …………………………………….. ریال به …………………………………….. ریال کاهش یافت در نتیجه ماده ………………………… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد.

اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد :

۱ – خانم/آقای ……………………………………..دارای مبلغ…………………………..ریال سهم الشرکه

 

۲- خانم/آقای………………………………………دارای مبلغ…………………………..ریال سهم الشرکه

 

۳- خانم/آقای……………………………………..دارای مبلغ…………………………..ریال سهم الشرکه

ج : به خانم/آقای……………………………………..  (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید

امضاء شرکاء :

تذکرات:

۱- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲– در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

۳– شریکی که از مؤسسه با اخذ سهم‌الشرکه خود خارج می‌شود لازم است که شخصآ یا وکیل رسمی وی با در دست داشتن شناسنامه یا وکالت‌نامه رسمی جهت امضاء ذیل دفاتر ثبت به اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید.

۴- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۵- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهم‌الشرکه در مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

شناسه ملی : ……………………………………………

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱-خانم/آقای…………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۲-خانم/آقای…………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۳-خانم/آقای……………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

دستور جلسه : نقل و انتقال سهم‌الشرکه

۱- خانم/آقای…………………………. به شماره ملی ……………………….  که دارای ……………………………. ریال سهم‌الشرکه می‌باشد مجمع موافقت نمود که بموجب سند صلح به شماره …………………… مورخ ……………….. صادره از دفتر اسناد رسمی ………………………. مبلغ سهم‌الشرکه مذکور به خانم/آقای………………………………… به شماره ملی …………………… فرزند ………………………..   متولد …………..   شماره شناسنامه ………………………   به آدرس تهران  ………………………………..  خیابان …………………  کوچه ………………..   پلاک ……………….   کدپستی ………………………………..  واگذار و از مؤسسه خارج و دیگر دارای هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه نمی‌باشد.

( و یا)

مجمع موافقت نمود

خانم/آقای……………………. به شماره ملی …………………… مبلغ …………………. ریال از سهم‌الشرکه خود را به خانم/آقای………………………….. به شماره ملی ………………………….   فرزند  …………………… متولد ………………….. شماره شناسنامه …………………   به آدرس تهران  …………

خیابان …………………  کوچه ………………..   پلاک ……………….   کدپستی ………………………………..  واگذار و  سهم‌الشرکه خود از …………………………..  ریال به  ……………… ریال کاهش داد.

اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از انتقال بشرح ذیل میباشد :

۱ – خانم/آقای ……………………………………..دارای مبلغ…………………………..ریال سهم الشرکه

۲- خانم/آقای………………………………………دارای مبلغ…………………………..ریال سهم الشرکه

۳- خانم/آقای……………………………………..دارای مبلغ…………………………..ریال سهم الشرکه

به خانم/آقای ………………………………….. (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید

امضاء شرکاء و خریدار و فروشنده سهم‌الشرکه:

تذکرات:

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲- در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.

۳ – لازم است خریدار و فروشنده به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم سند انتقال سهم‌الشرکه اقدام واصل یا تصویر برابر اصل سند به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

۴- فتوکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

۵-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۶-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

شناسه ملی : …………………………………………..

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱-خانم/آقای………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۲-خانم/آقای………………………………… دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۳-خانم/آقای………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

دستور جلسه : اتخاذ تصمیم در خصوص (تغیر موضوع مؤسسه یا الحاق مواردی به موضوع مؤسسه)

موضوع مؤسسه مورد بررسی واقع شد و بشرح زیر تغییر پیدا نمود.

در نتیجه ماده …………………………. اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح می‌گردد.

به خانم/آقای ………………………………….. (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید

امضاء شرکاء

تذکرات:

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲-در صورتی که ثبت موضوع مؤسسه محتاج به اخذ مجوز از مراجع خاصی باشد می‌توانید رأسا نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد .

۳ – در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

۴-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۵-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر یا اصلاح بعضی از موارد اساسنامه مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت موسسه : ……………………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

شناسه ملی : ……………………………………

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱-خانم/آقای……………………………..دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۲-خانم/آقای……………………………..دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۳-خانم/آقای……………………………..دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

دستور جلسه : اصلاح یا (تغییر) ماده …………………… اساسنامه

با توجه به ماده ……………………… اساسنامه و اشکالات بوجود آمده ماده مذکور بشرح ذیل تغییر یا اصلاح می‌شود ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

به آقای / خانم ………………………………….. (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء شرکاء :

 

تذکرات:

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲– در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد .

۳ – ماده اساسنامه که تغییر یا اصلاح می‌شود متن ماده بطور کامل در صورتجلسه نوشته شود.

۴ – در صورتی که در نظر باشد کل اساسنامه تغییر پیدا نماید دو جلد اساسنامه جدید تهیه و ذیل کلیه صفحات به امضاء کلیه شرکاء برسد و به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد و پس از ثبت یک جلد از آن که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها شده تحویل گرفته شود.

۵-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۶-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تأسیس شعبه مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

شناسه ملی : …………………………………………….

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ ……………. باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱-خانم/آقای……………………………………… دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۲-خانم/آقای………………………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۳-خانم/آقای………………………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

دستور جلسه : تأسیس شعبه در شهرستان ……………………………

موضوع : تاسیس شعبه درشهرستان ……….. مورد بحث و بررسی واقع و به لحاظ ضرورت امر مورد تصویب واقع شد.

خانم/آقای…………………………..  به شماره ملی ………………… فرزند  …………………… متولد ………………….. شماره شناسنامه ……………………..

بعنوان مدیر شعبه تعیین و آدرس شعبه عبارتست از  ………………….. خیابان …………….کوچه ………………..   پلاک ……………….   کدپستی ………………………………..

به خانم/آقای ………………………………….. (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده

می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء کلیه شرکاء:

تذکرات:

۱- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲- یک نسخه از مدارک شرکت (اساسنامه – تقاضانامه – صورتجلسه مجمع در خصوص تأسیس شعبه – فتوکپی شناسنامه مدیر شعبه) به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد تا پس از ثبت صورتجلسه مدارک به شهرستان مربوطه برای ثبت شعبه ارسال گردد.

۳ – پس از گذشت مدت زمانی مناسب به اداره ثبت شهرستان مربوطه جهت انجام تشریفات ثبت شعبه مراجعه شود.

۴– در صورتی که مجمع با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مدارک مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.

۵-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۶-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

شناسه ملی : ……………………………………….

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱-خانم/آقای…………………………………….. دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۲-خانم/آقای………………………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۳-خانم/آقای………………………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

دستور جلسه : اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال مؤسسه

۱ – انحلال مؤسسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت والنهایه مؤسسه بعلت …………………………………. منحل اعلام می‌گردد و خانم / آقای …………………………. به شماره ملی ………………………..  به سمت مدیر تصفیه مؤسسه انتخاب گردید.

۲ – آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه تهران ……………… خیابان ……………………….. کوچه …………… پلاک ………………….. کدپستی ……………………………………. تعیین گردید.

۳ – مدیر تصفیه با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام و همچنین اقرار به دریافت دفاتر و اسناد و مدارک و اموال مؤسسه نمود.

به خانم/آقای ………………………………….. (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء کلیه شرکاء:

تذکرات:

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲ – فتوکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد به ضمیر صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

۳ – در صورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مدارک مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد .

۴- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۵-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

 

همچنین جهت تنظیم صورت جلسه رایگان می توانید از خدمات تنظیم صورتجلسه به صورت کاملا رایگان در وب سایت sabtefarda.com بهره ببرید.

By |۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۰:۱۷ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|مدارک و مراحل ثبت تغییرات|۳ Comments

About the Author:

من مشاور حقوقی ثبت سفیر هستم. خوشحال می شوم بتوانم کمکتان کنم. شما می توانید سوالات خود را در قسمت های نظرات و یا بخش مشاوره وبسایت بپرسید. همچنین می توانید با شماره 88880727 021 تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید و یا عدد 1 را به 1000727 ارسال فرمایید تا ما با شما تماس بگیریم.

۳ Comments

 1. maedomdar ۲۹ آذر ۱۳۹۷ در ۲:۱۱ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام بر شما از دیدن سایت وزین شما خوشحال شدم .

 2. Name* طراحی ۱۷ دی ۱۳۹۷ در ۱۱:۳۱ قبل از ظهر - پاسخ

  سایت خوبی دارید امیدوارم که موفق باشید

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۱۹ دی ۱۳۹۷ در ۷:۴۵ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   ما نیز از همراهی شما سپاسگزاریم.

نظر بدهید لغو پاسخ