الف) مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقیقی:

۱- تقاضای شخص در ۱ نسخه.

۲- گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای ۷۹ به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال ۱۳۹۰ الزامی است).

۳- گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال(در صورت تولیدی بودن).

۴- اصل کارت بازرگانی.

۵- اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در ۱ نسخه از اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و میرداماد.

 

 

ب) مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقوقی:

۱- تقاضای شخص در ۱ نسخه.

۲- گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای ۷۹ به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال ۱۳۹۰ الزامی است).

۳- گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال.

۴- اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در ۱ نسخه از اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و میرداماد.

۵- صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهامی عام، خاص و صورتجلسه هیئت مدیره برای سایر شرکتها مبنی بر ابطال کارت بازرگانی (در صورت عدم انحلال).

۶- تصویر روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت در ۱ نسخه (در صورت انحلال).

۷- اصل کارت بازرگانی.

ج) مدارک مورد نیاز جهت تعلیق کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی:

۱- تقاضای شخص در ۱ نسخه.

۲- اصل آگهی روزنامه مفقودی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار (نام دارنده کارت [ حقیقی و یا حقوقی ] و شماره کارت بازرگانی در روزنامه درج گردد).