اصطلاح اسم عام یا اسم جنس، به اسمی اطلاق می شود که برای بیان مفاهیم کلی به کار می رود و نباید آن را حمل بر معنی مفرد کرد مثل مبیع و ثمن. واژه اسم جنس، برای توصیف کالا مورد استفاده قرار می گیرد. به طور مثال: عناوینی مثل برنج طارم، مبل، زیراکس و غیر آن، بیانگر نوع کالا بوده و موجب تمیز کالائی را از دیگر کالاهای فراهم نمی آورد. اعم از اینکه به صورت اسم جنس بوده و یا اینکه به علامت مرور زمان و کثرت استعمال، تغییر ماهیت داده و حالت اسم عام را دارا شده باشد.

امکان ثبت علامت تجاری با نشان اسم عام وجود ندارد.