مطالبه خسارت موضوع قرارداد

مطالبه خسارت موضوع قرارداد

بتاریخ : ۹/۸/۸۶شماره دادنامه: ۱۱۲۱کلاسه پرونده:۸۶/۱۲/۸۷۶مرجع رسیدگی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظر خواه: شرکت ………………… با وکالت آقای …………….. بنشانی : …………………………. ……………………………..

تجدیدنظر خوانده: ………شرکت ……… بنشانی : تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره ۲۱۰-۲۱۱ مورخ ۱/۳/۸۶ صادره از شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور می نماید.

رای دادگاه:

دادنامه شماره ۲۱۰-۲۱۱ مورخ ۱/۳/۸۶ صادره از شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در خصوص دعوی شرکت مهندسی ………………… با وکالت آقای ………………. بطرفیت شرکت ……………… با وکالت آقایان ………………………بخواسته مطالبه خسارت موضوع قرارداد مورخ ۸/۵/۸۴ با این استدلال دادگاه که چون در ماه ۱۶ قرارداد جهت حل اختلاف ارجاع امر به داوری پیش بینی گردیده است و موسسه ………………… بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب شده است قطع نظر از ماهیت امر منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی اصلی و تقابل گردیده که شرکت …… با وکالت آقای ……. از دادنامه فوق الاشعار  تجدید نظر خواهی نموده است که از نظر این دادگاه  وارد و دادنامه  تجدید نظر خواسته شایسته تائید نیست زیرا اگر چه موسسه ……… داور مرضی الطرفیت تعیین شده ولی از آنجا که داور وابسته به  تجدید نظر خوانده بوده و حل اختلاف بین  تجدید نظر خواه و  تجدید نظر خوانده بوسیله  تجدید نظر خوانده تقریبا امری دور از ذهن میباشد به این دلیل که اگر چنین بود حدوث اختلاف نیز ممکن نبود و علاوه بر ان تشریفات قبول داوری و پس از آن صدور رای داور و ابلاغ بطرفین از جمله امور اصلی در مسئله داوری است که صحیحا رعایت نگردیده است وماده ۴۶۳  قانون آیین دادرسی مدنی این اجازه را می دهد که هریک از اطراف دعوی بتوانند به دادگاه صالح مراجعه نمایند علی ایحال به استناد ماده ۳۵۳  قانون مذکور دادنامه   تجدید نظر خواسته  وپرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه  نخستین ارسال گردد این رای قطعی است.مستشاران شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران : محمد عشقعلی  رسول دو بحری

By |۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۰:۰۷ +۰۳:۳۰خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۵|نمونه های رای دادگاه در مورد علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

مشاور حقوقی

نظر بدهید