مجموعه بخش نامه های ثبتی شرکت ها

///مجموعه بخش نامه های ثبتی شرکت ها

مجموعه بخش نامه های ثبتی شرکت ها

مجموعه بخش نامه های ثبتی شرکت ها

مسئولیت رؤسا ثبت در ثبت شرکتها

بند ۱۳۵ ـ با توجه به نظامنامه قانون تجارت مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۱۱ در صورتیکه امور ثبت شرکتها در  محلی بلا متصدی باشد تصدی ثبت شرکتها تا تعیین متصدی جدید به مدیر ثبت محول میشود.

(مستند ماده یک نظامنامه قانون تجارت و بند ۱۷۵ مجموعه که اصلاح شده).

عدم لزوم استعلام از شهربانی در خصوص اتحادیه های تعاونی

بند ۱۳۶ مستنبط از ماده ۶۰ قانون شرکتهای تعاونی و مواد بعدی آن مصوب سال ۱۳۵۰ برای ثبت اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی احتیاجی به استعلام شهربانی نیست.

معافیت شرکتهای تعاونی از حق الثبت و حق تمبر سهام

بند ۱۳۷ طبق قانون شرکتهای تعاونی و اصلاحیه های آن شرکتها و اتحادیه های تعاونی از پرداخت حق الثبت و حق تمبر سهام معاف هستند. (مستند ماده ۱۰۸ قانون شرکتهای تعاونی و تبصره ۲ ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم).

نام شرکت یا موسسه تجاری

بند ۱۳۸- در موقع ثبت شرکتها و ,سسات غیرتجارتی جدید التأسیس بایستی دقت لازم بعمل آورند که نام انتخاب شده قبلاً به ثبت نرسیده باشد. بدین منظور:

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی باید با مراجعه به «مجموعه دفاتر کامپیوتری حاوی مشخصات شرکتهای ثبت شده» و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین و یا مشابه و نظیر، نام مورد درخواست نسبت به پذیرش نام شرکت و یا مؤسسه غیرتجاری جدید اقدام قانونی معمول و در شهرستانها:

عجالتاً هر واحد ثبتی تلگرافاً از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مراتب را استعلام و پس از وصل گواهی اداره کل مزبور مبنی بر عدم سابقه ثبت نام درخواستی، اقدام لازم معمول دارند.

بمنظور ایجاد تسهیل و تسریع در این امر، اداره کل ثبت مناطق بایستی ضمن هماهنگی و همکاری با اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفتر تشکیلات و بودجه و آموزش در مرکز، نسبت به تهیه مجموعه دفاتر کامپیوتری حاوی آخرین فهرست مشخصات شرکتهای ثبت شده اقدام و در مرکز منطقه نگهداری و هر ششماه یکبار که مجموعه دفاتر جدید کامپیوتری با درج آخرین تغییرات و تحولات، آماده تکثیر میشود، مجموعه های تکمیلی بعدی را نیز منطقاً تهیه و برای استفاده جایگزین مجموعه های قبلی نمایند.

پس از تحقق این امر و امادگی ثبت مناطق، هر یک از واحدهای ثبتی شهرستانها برای ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری جدید، کافی است مراتب را از ثبت منطقه متبوعه خود استعلام، و مناطق نیز با مراجعه به مجموعه دفاتر کامپیوتری موجود بموضوع استعلام رسیدگی و در صورت نداشتن سابق ثبت، برای تطبیق نام مورد استعلام با آن دسته از شرکتهائی که در فاصله بین از تاریخ چاپ مجموعه کامپیوتری مورد عمل تا زمان استعلام به ثبت رسیده اند  بنحو مقتضی، از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کسب نظر نمایند. در اینصورت کافی است اداره کل مزبور فقط به فهرست شرکتها و مؤسسات ثبت شده از بعد از تاریخ چاپ مجموعه کامپیوتری در مورد عمل تا زمان استعلام مراجعه و به سهولت و سرعت پاسخگوئی ثبت مناطق باشد، در خاتمه یادآور میشود که ثبت شرکتهای تعاونی کشوری نیاز باستعلام ندارد.

بمنظور جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه و بی ترتیبی، ثبت مناطق و همچنین اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بایستی هر ششماه یکبار پس از تحویل مجموعه های کامپیوتری جدید، بلافاصله آنها را جایگزین مجموعه های قبلی نموده و تمامی جلدهای مجموعه های قبلی و نیز دفاتر مخصوصی را که برای یادداشت و قید اسامی شرکتهای ثبت شده در فاصله بین تحویل مجموعه قبلی تا زمان استفاده و بکارگیری مجموعه کامپیوتری جدید مورد استفاده قرار می داده اند را بنحو مقتضی منسوخه و از رده خارج و در دسترس قرار ندهند. (اصلاحیه فراز ۱۷۲ مجموعه بخشنامه های تاآخر سال ۱۳۴۹).

قید مراتب وصول حقوق دولتی متعلقه در دفاتر تجارتی

بند ۱۳۹- شماره فیش وجوهی که بابت حقوق دولی متعلقه پلمب دفاتر تجارتی وصول میشود بایستی در اول جلد داخلی خود دفتر قید شود. و در مواردیکه متقاضی برای پلمپ دفاتر متعددی ارائه نماید باید شماره فیش حقوق دولتی علاوه در اظهارنامه در اول جلد داخلی هر دفتر نیز قید گردد.

جانشین بخشنامه پیوست شود.

(مستند فراز ۱۳۶۸ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

نحوه ثبت و تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

بند ۱۴۰- طبق ماده ۵ آئین نامه سازمان اداری و وظائف ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۳۴۰ اداره ثبت شرکتها در تهران و دوایر ثبت شرکتها در شهرستانها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفترخانه های رسمی میباشد و لذا بمنظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است مسئولان و متصدیان ثبت شرکتها:

۱- در مورد ثبت شرکتهای دارای شرکتنامه و شرکتهای با مسئولیت محدود- نسبی- تضامنی- تعاونی متن شرکتنامه را عیناً در دفتر ثبت شرکتنامه ثبت نموده و وصول سرمایه توسط مدیران را نیز در دفتر ذکر کرده و این عبارت را در ذیل ثبت مربوط قید نمایند: (در تاریخ …………………… روز ………………….. ماه ……………….. سال ……………………….) در دفتر ثبت شرکتنامه ثبت شرکتهای داخلی تحت شماره………………….. ثبت و هویت شرکاء بر اینجانب محرز گردید، سپس هر یک از شرکاء و مدیران امضا کننده، شرکتنامه مدارک لازم را جهت احراز هویت خود بمتصدی مربوط ارائه داده و بعد از نوشتن (ثبت با شرکتنامه برابر است) دفتر را امضا  نمایند و متصدی ثبت نیز دفتر را امضاء مینماید و در مورد شرکتهای سهامی باید مفاد اظهارنامه را عیناً در دفتر ثبت شرکتنامه ثبت نموده و مؤسسین و مدیران امضاء کننده اظهارنامه و متصدی ثبت با ذکر عبارات فوق و قید جمله (ثبت با اظهارنامه برابر است) بجای جمله ثبت با شرکتنامه برابر است دفتر را امضاء نمایند و در مورد مؤسسات غیرتجاری متن تقاضانامه ثبت مؤسسه را عیناً در دفتر ثبت مؤسسات غیرتجاری ثبت نموده و مؤسسین و مدیران امضاء کننده تقاضانامه و متصدی با ذکر عبارات مندرج در بند یک و قید جمله (ثبت با تقاضانامه برابر است) بجای جمله ثبت با شرکتنامه برابر است دفتر را امضاء نمایند.

۲- در مورد ثبت تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاری برطبق ماده ۲۰۰ اصلاحی قانون تجارت مصوبه ۱۳۴۷ مربوط به مقررات راجع به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه و همچنین ماده ۱۰۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ آئیننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری بایستی تغییرات مندرج در صورتجلسه را در ذیل ثبت قبلی در دفتر مربوطه ثبت، افراد امضاء کننده دفتر و همچنین ترتیب و نحوه امضاء دفتر همانست که برای ثبت اولیه حسب مورد در هر یک از بندهای فوق الذکر قید گردیده است که با ذکر جمله (ثبت با متن صورتجلسه ابزاری مربوط به تغییرات برابر است) دفتر را امضاء مینمایند. (بند ۱۷۰ و ۱۷۱ مجموعه بخشنامه های سال ۱۳۴۹ و بشخنامه شماره ۱۲۱۵۰/۶-۲۷/۹/۵۰).

آمار و فهرست

بند ۱۴۱- الف: هر ماهه آمار شرکتهائی را که ثبت و یا منحل میشوند به اداره دارائی محل ارسال دارید.

ب: در اجرای ماده ۱۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۴۵ اداره کل ثبت شرکتها و ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه صورتی حاوی نام اشخاص حقیقی و حقوقی را که دفاتر قانونی خود را در ادارات مزبور ثبت و پلپ نموده اند را با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به ادارات دارائی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند. (مستند فراز ۱۶۹ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹ و ۳۵۴/۶-۱۶/۱/۴۶).

استعلام وضعیت دفاتر موقع انتقال سهم الشرکه

بند ۱۴۲- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از هر نوع انتقال و واگذاری نسبت به سهم الشرکه شرکتهای نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی استعلام و سپس نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کند.

(فراز ۱۷۷ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

امضاء شرکت نامه و ثبت شرکت

بند ۱۴۳- صاحبان سهم و شرکاء یا نمایندگان قانونی آنها باید ذیل شرکتنامه و ذیل ثبت مربوطه را امضاء کنند پس از اینکه شرکت در دفترش ثبت گردید مدیران هر شرکت و اشخاصی که از طرف شرکت حق امضاء دارند در ستون هشتم دفتر ذیل ثبت را نیز امضاء نمایند.

(مستند فراز ۱۷۰ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۱۳۴۹).

پلمپ دفاتر مؤسسات غیر بازرگانی

بند ۱۴۴- پلمپ دفاتر کل و روزنامه برای مؤسسات غیرتجاری که به ثبت رسیده باشد مانعی ندارد.

(فراز ۱۷۴ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۲۱:۱۸ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

About the Author:

من مشاور حقوقی ثبت سفیر هستم. خوشحال می شوم بتوانم کمکتان کنم. شما می توانید سوالات خود را در قسمت های نظرات و یا بخش مشاوره وبسایت بپرسید. همچنین می توانید با شماره 88880727 021 تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید و یا عدد 1 را به 1000727 ارسال فرمایید تا ما با شما تماس بگیریم.

نظر بدهید