اگر مالک علامت ثبت شده، علامتش را سه سال استفاده نکند آن علامت قابل ابطال است.

//اگر مالک علامت ثبت شده، علامتش را سه سال استفاده نکند آن علامت قابل ابطال است.

اگر مالک علامت ثبت شده، علامتش را سه سال استفاده نکند آن علامت قابل ابطال است.

آیا می دانید مالک علامت ثبت شده شخصا یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع استفاده نکرده باشد قابل ابطال است؟

شق آخر ماده ۴۱ قانون ثبت … علائم تجاری: ” هر ذینفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصا یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع استفاده نکرده است، می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند….”

By | ۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۰:۰۷ +۰۳:۳۰ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۵|نمونه رای دادگاه در مورد علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

مشاور حقوقی

نظر بدهید