مالی بودن حق ناشی از علامت تجاری و مالکیت داشتن و برخورداری از ارزش اقتصادی آن سبب می گردد تا مالک علامت تجاری بتواند از حقوقی که برای حق مالکیت در قانون مقرر شده است منتفع شود یعنی اینکه دارای حق استعمال استثمار و حتی واگذاردن حق مالکیت خود به دیگری از طریق انتقال مالکیت و یا اجازه بهره برداری از علامت به دیگری اقدام نماید و یا اینکه خود شخصا از آن علامت استفاده نماید