علامت تجاری تولیدی یا صنعتی به علامتی گفته می شود که تولید کننده یک محصول روی کالای خود قرار می دهد اعم از اینکه این محصول یک کالای تمام شده باشد یا ناتمام.

بنابراین در جریان تولید این امکان وجود دارد که ، یک کالای تولیدی دارای یک علامت تجاری یا چند علامت تجاری از تولید کنندگان مختلف یا تولید کننده واحد باشد. همچنین ممکن است یک تولید کننده با تولیدات متنوع خود دارای یک علامت یا چند علامت تجاری تولیدی یا صنعتی باشد و روی هر کالای خود یک علامت خاص قرارداهد. در حالی که بیش از یک علامت توزیعی نمی تواند داشته باشد. بنابراین مشخص می گردد امکان تفاوت بین علامت تجاری با علامت تولید وجود دارد