رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه عمل یا اعمالی است که شخص از قبیل کاسب یا تاجر یا طبیب یا صنعتگر یا هنرمند و مانند آنها برای پراکنده کردن (یا جلب کردن به دور خود) ارباب رجوع و مشتریان کسی که با او همکار است، از طریق روشهای غیر شرافتمندانه و غیر عقلایی مرتکب شود.

در ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس مقرر گردیده ” هررقابتی که برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد رقابت نامشروع تلقی می شود و کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع (رقابت مکارانه) تامین کنند و در بند سوم از ماده مذکور به بیان اعمالی که در راستای جلوگیری از رقابت نامشروع ممنوع شده اند پرداخته و بیان می دارد اعمال زیر مخصوصا باید ممنوع شوند: هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با موسسه یا محصولات یا فعالیت های صنفی یا تجارتی رقیب نماید. ثانیا اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب را از بین ببرد.ثالثاً مشخصات یا اظهاراتی که به کار بردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت طرز ساخت صفات ممیزه جنس قابلیت استعمال و یا کمیت کالا گردد و در ماده ۱۰ ثالث به بیان ضمانت اجرای مقررات ماده ۱۰ مکرر پرداخته است”.