حکم به ‏ابطال اظهارنامه خوانده ردیف اول و منع خوانده ردیف دوم به ثبت آن

//حکم به ‏ابطال اظهارنامه خوانده ردیف اول و منع خوانده ردیف دوم به ثبت آن

حکم به ‏ابطال اظهارنامه خوانده ردیف اول و منع خوانده ردیف دوم به ثبت آن

۱۳۸۶/۶/۵شماره ۴۳۱۰۶/م/۳۲
آگهی اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون ثبت علائم ‏تجارتی و اختراعات
آقای ………………………. بوکالت از طرف شرکت ………………….‏‏(خواهان) به نشانی ……………………………. به طرفیت آقای …………… (خوانده ‏ردیف اول ) به نشانی …………………………. و ادراه مالکیت صنعتی (خواند ردیف دوم) به نشانی تهران ‏بزرگراه مدرس پل میرداماد به خواسته ابطال اظهارنامه خوانده ردیف ‏اول راجع به تقاضای ثبت کلمه جنگل موضوع اظهارنامه شماره ‏‏۸۵۰۴۱۷۵۷ مورخ ۲۱/۴/۸۵  جهت کالای تولید و توزیع و فروش و ‏بسته بندی برنج در طبقات ۳۰و ۳۵ و ۳۹ از طبقه بندی علائم تجارتی ‏دادخواستی را تقدیم مجتمع قضایی شهید بهشتی نموده که پرونده امر ‏در شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مستقر در مجتمع مذکور ‏ مطرح و پس از جری تشریفات قانونی منتهی به صدور دادنامه شماره ‏‏۹۶۲ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۵ پرونده کلاسه ۸۵/۳/۷۰۴ به شرح ذیل ‏گردیده است: خواهان به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی چنین ‏توضیح داد موکل مالک علامت تجارتی جنگلی در طبقات ۲۹و۳۵و۳۹ ‏می باشد اما خوانده درخواست و لایحه تقدیمی چنین توضیح داده ‏موکل مالک علامت تجارتی جنگلی در طبقات ۲۹و۳۵و۳۹ می باشد ‏اما خوانده درخواست عین علامت موکل را در طبقات ۳۰و۳۵و۳۹ دارد ‏بنا به مراتب تقاضای ابطال اظهارنامه خوانده ردیف اول شده است از ‏سوی اداره مالکیت صنعتی گزارش ثبتی ارائه شده خوانده ردیف اول ‏علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی حاضر نشده و پاسخی به دعوا نداده است ‏دادگاه با توجه به محتویات پرونده. مفاد گزارش ثبتی از سوی خوانده ‏ ردیف دوم و مستندات اصداری نظر به این که علامت جنگلی سابقا ‏طی تصدیق ثبتی شماره ۱۲۱۶۰۱ مورخ ۷/۳/۸۴ برای طبقات ‏‏۲۹و۳۵و۳۹ به نام خواهان ثبت شده و طی اظهارنامه شماره ‏‏۸۵۰۷۰۷۷۳ در خواست ثبت آن را برای طبقه ۳۰ هم نموده و نظر به ‏ این که ثبت مجدد علامت به نام خوانده ردیف اول موجب اشتباه و ‏گمراهی مصرف کنندگان می گردد علی هذا دعوی ثبت تشخیص و ‏مستندا به مواد ۲و۹و۱۶ قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات حکم به ‏ابطال اظهارنامه خوانده ردیف اول و منع خوانده ردیف دوم به ثبت آن ‏را صادر می نماید که با توجه به گواهی واحد رایانه مجتمع قضایی ‏شهید بهشتی مبنی برعدم واخواهی خوانده ردیف اول و گواهی شماره ‏‏۸۵/۳/۷۰۴ مورخ ۲۳/۴/۸۶ دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی تهران وارده ‏به شماره ۴۳۱۰۶/م مورخ ۲۸/۵/۸۶ مبنی بر عدم تجدید نظر خواهی ‏طرفین دعوی و قطعیت دادنامه مذکور و در اعمال تبصره ذیل ماده ‏‏۱۹ قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مفاد دادنامه اصداری یک ‏نوبت در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ‏جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.‏
By | ۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۰:۰۸ +۰۳:۳۰ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۵|نمونه رای دادگاه در مورد علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

مشاور حقوقی

نظر بدهید