حکم بر ابطال اظهارنامه علامت تجاری

//حکم بر ابطال اظهارنامه علامت تجاری

حکم بر ابطال اظهارنامه علامت تجاری

 

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م…… نسبت به دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۹/۲/۸۳ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر ابطال اظهارنامه شماره …. متعلق به تجدیدنظرخواه در حق خانم ش…….. صادر شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد اعترض موثری که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد عنوان ننموده و رای مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده است و عدم ثبت علامت در طبقه ۵ از جدول طبقه بندی علائم صنعتی و تجاری با توجه به رعایت بند ۲ ماده ۱۶ قانون ثبت علائم واختراعات و سابقه استعمال مستمر در محصولات طبقه ۵ به نحو موثر در ماده ۲۰ قانون مذکور مانع حمایت قانونی از علامت تجاری تلقی نمی شود بنابراین دادگاه با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم صادره تائید مینماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران .

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star
By |۱۳۹۷-۶-۲۲ ۰۹:۱۵:۵۷ +۰۴:۳۰خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۵|نمونه های رای دادگاه در مورد علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

مشاور حقوقی

نظر بدهید