حق استفاده انحصاری از علامت تجاری ثبت شده

//حق استفاده انحصاری از علامت تجاری ثبت شده

حق استفاده انحصاری از علامت تجاری ثبت شده

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ش …. (سهامی خاص) با وکالت آقای ج….  بطرفیت شرکت پ…. از رای شماره ۱۰۲۹ مورخ ۱۵/۱۰/۸۶ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته ابطال درخواست ثبت علامت م….. موضوع اظهارنامه شماره …. مورخ ۱۶/۱۰/۸۵ صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده و سابقه ثبت علامت تجاری مشکین شوی به فارسی و لاتین تحت شماره ۱۷۵۵/۱۰ که بنام شرکت تجدیدنظرخواه حق استفاده انحصاری برای شرکت تجدیدنظرخواه ایجاد شده و افزودن پسوند گلرنگ تغییری در حق تقدم شرکت تجدیدنظرخواه ایجاد نمی نماید ثبت عبارت مشکین شوی در واقع علامت تجاری شرکت بهداد می باشد و با علامت مورد ترافع یکی می باشد بنا به مراتب دادگاه با وارد تشخیص بودن ایراد و اعتراض شرکت تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ابطال درخواست ثبت علامت مشکین شوی گلرنگ موضوع اظهارنامه مشاره ….. مورخ …. صادر و اعلام می گردد این رای در اجرای صدر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی صادر گردیده و طبق ماده ۳۶۵ قطعی است. رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با همکاری بخش جمع آوری و تحلیل آراء معاونت آموزش دادگستری استان تهران

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star
By |۱۳۹۷-۶-۲۶ ۰۷:۰۰:۰۹ +۰۴:۳۰خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۵|نمونه های رای دادگاه در مورد علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

مشاور حقوقی

نظر بدهید