تشابه کلمه آبسار با آبسال از لحاظ کتابت و تلفظ موجب گمراهی مصرف کنندگان می شود

//تشابه کلمه آبسار با آبسال از لحاظ کتابت و تلفظ موجب گمراهی مصرف کنندگان می شود

تشابه کلمه آبسار با آبسال از لحاظ کتابت و تلفظ موجب گمراهی مصرف کنندگان می شود

۱۳۸۶/۵/۲۹‏شماره ۴۱۵۵۰/م/۳۲
آگهی اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون ثبت علائم تجارتی ‏و اختراعات آقای ……………………… با وکالت آقای ………………. ‏‏(خواهان) به نشانی ……………………… به ‏طرفیت آقای ………………… (خوانده ردیف اول) به نشانی ‏تهران ، …………………….. و اداره ثبت شرکتها ‏و مالکیت صنعتی (خوانده ردیف دوم) به خواسته ابطال علامت ‏ثبت شده به شماره ۸۲۱۹۲ مورخ ۲۶/۹/۷۶ (کلمه آبسال بفارسی) ‏ جهت ظروف حمل آب و غذا اعم از فلاکس های آب و غذا و چای ‏و بلورجات اعم از پارچ های پلاستیکی و شیشه ای ظروف ‏ پلاستیک و اجناس و اجناس زینتی و شیشه ای در طبقات ۱۷ ‏و۲۱ از طبقه بندی علائم تجارتی دادخواستی را تقدیم مجتمع ‏ قضایی شهید بهشتی نموده که پرونده امر در شعبه سوم دادگاه ‏عمومی تهران مستقر در مجتمع مذکور مطرح و پس از جری ‏ تشریفات قانونی منتهی به صدور دادنامه شماره ۶۱۷ مورخ ‏‏۲۳/۶/۷۷ پرونده کلاسه ۷۶/۱۰۱۳ به شرح ذیل گردیده است:‏وکیل خواهان مدعی هستند موکل وی حسب تصادیق ثبتی ‏شماره ۷۴۵۱۶ مورخ ۵/۱۰/۷۳ و ۷۴۴۸۶ مورخ ۲۷/۹/۷۳ و ‏‏۴۶۴۳۹ مورخ ۲۳/۶/۵۵ مبادرت به ثبت علامت آبسار ، آبشار ، آبیار ‏جهت عرضه محصولات خود نموده است خوانده ردیف اول نیز ‏ مشابه علامت آبسار یعنی علامت آبسال را به عنوان علامت تجارتی ‏ثبت کرده است به جهت تشابه آن علامت با علامات تجاری وی ‏تقاضای ابطال آن را می نمایند خوانده ردیف اول دفاعاً وجود تشابه ‏یعنی علامت آبسال متعلق به خود و علامات تجارتی خواهان را ‏مردود دانسته و تقاضای رد دعوی خواهان را دارند دادگاه نظر به ‏این که تشابه علامت آبسار متعلق به خواهان با علامت آبسال ‏متعلق به خوانده ردیف اول از نظر کتابت و تلفظ به حدی است که ‏موجب اشتباه مصرف کننده عادی از استفاده از محصولات می شود ‏مستنداً به بند۲ ماده ۱۶ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال ‏‏۱۳۱۰ حکم بر ابطال ثبت علامت آبسال موضوع تصدیق ثبت ‏شماره ۸۲۱۹۲ مورخ ۲۶/۹/۷۶ را به نفع خواهان صادر می نماید ‏متعاقب تجدید نظرخواهی آقای …….. ………………….. (تجدید نظر ‏خواه) به طرفیت آقای …………………….. (تجدید نظر خوانده) ‏نسبت به دادنامه بدوی فوق الذکر ، پرونده امر در شعبه ۸ دادگاه ‏تجدید نظر استان تهران مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ‏‏۶۸۷ مورخ ۳۰/۹/۷۸ پرونده کلاسه ۷۸/۸ت/۷۷۴ به شرح ذیل ‏گردیده است:‏با توجه به محتویات پرونده: الف) اعتراضات تجدید نظر خواه ‏به رای بدوی در مورد ابطال ثبت علامت آبسال نسبت به کالاهای ‏ موضوع طبقه ۲۱ وارد نیست زیرا این علامت با علامت آبسار به ‏شماره ۷۴۵۱۶ مورخ ۵/۱۰/۷۳ که از طرف تجدیدنظر خوانده برای ‏همان طبقه ثبت گردیده به حدی مشابهت دارد که موجب اشتباه ‏مصرف کننده عادی می شود لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی رای ‏مذکور در این قسمت عیناً تایید می گردد.‏ب) اعتراضات نامبرده به رای تجدید نظر خواسته در مورد ‏ابطال ثبت علامت آبسال نسبت به کالاهای موضوع طبقه ۱۷ وارد ‏است زیرا علامت ثبت شده از طرف تجدید نظر خوانده برای این ‏طبقه به ثبت نرسیده لذا ضمن نقض رای صادره در این قسمت ‏حکم بر رد دعوی تجدید نظر خوانده در این مورد صادر می نماید ‏که با توجه به قطعیت دادنامه اخیرالذکر و نامه شماره ۷۶/۳/۱۰۱۳ ‏ مورخ ۱۷/۵/۸۶ دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی تهران وارده به ‏شماره ۴۱۵۵۰/م مورخ ۲۲/۵/۸۶ مبنی بر ابطال علامت آبسال ‏نسبت به کالاهای موضوع طبقه ۲۱ و اجرای ماده ۴ قانون اجرای ‏احکام مدنی و در اعمال تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون ثبت علائم ‏تجارتی و اختراعات مفاد دادنامه های اصداری یک نوبت در روزنامه ‏رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار جهت عموم آگهی ‏می گردد. ‏
By | ۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۰:۰۸ +۰۳:۳۰ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۵|نمونه رای دادگاه در مورد علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

مشاور حقوقی

نظر بدهید