برند – Certified Financial Engineer European Institute of Financial Engineering and Derivatives

///برند – Certified Financial Engineer European Institute of Financial Engineering and Derivatives

برند – Certified Financial Engineer European Institute of Financial Engineering and Derivatives

به موجب اظهارنامه بین المللی ثبت برند  به شماره ۱۳۹۳۵۵۸ مورخ: ۱۵/۰۳/۲۰۱۸ در اجرای موافقتنامه مادرید/پروتکل برند تجاری با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است.
مالک اظهارنامه : Europ?isches Institut für Financial Engineering und Derivateforschung GmbH & Co. KG
به نشانی : Neckarsteige 6-10 72622 Nürtingen Germany
اجزاء علامت: کلماتCertified Financial Engineer European Institute of Financial Engineering and Derivatives بلاتین و تصویر طبق نمونه
(متقاضی نسبت به هر یک از کلمات ertified Financial Engineer European Institute of Financial Engineering and Derivatives به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.)
کالاها / خدمات / طبقه / طبقات :
طبقه ۴۱: تحصیلات؛ ارائه آموزش سرگرمی؛ فعالیت های ورزشی و فرهنگی.
مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. معترضین میتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارند.
شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۵۵۸
تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۱۰/۰۸
شماره آگهی :۱۳۹۷۵۰۸۴۰۰۰۱۰۷۷۷۶۴
تاریخ آگهی :۱۳۹۷/۱۲/۲۰
By |۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۹:۲۴:۴۸ +۰۳:۳۰اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۷|آگهی های ثبت برند و علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

نظر بدهید