برند لاتین – KOXKA

برند لاتین – KOXKA

برابر اعلامیه شماره۲۰۱۸/۸ /TRN مورخ ۲۰۱۷/۱۲/۲۹دفتر بین المللی وایپو موضوع اظهارنامه بین المللی ثبت شده به شماره  ۱۰۷۹۷۵۸   ( علامت  KOXKA به لاتین ) اعلام می دارد علامت مذکور با لحاظ کلیه حقوق از آقای / شرکت : KOXKA TECHNOLOGIES S.L. به آقای / شرکت :
GRUPO K REFRIGERACION, S.L. Poligono Landaben, Calle A, N° ۲ E-31012 Pamplona (Navarra) Spain انتقال یافته است. لذا مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شماره اظهارنامه :۱۰۷۹۷۵۸
تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۲/۰۱/۰۵
شماره آگهی :۱۳۹۷۵۰۸۴۰۰۰۱۰۷۹۰۰۹
تاریخ آگهی :۱۳۹۷/۱۲/۲۶
By |۱۳۹۷-۱۲-۲۷ ۰۹:۲۵:۰۶ +۰۳:۳۰اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۷|آگهی های ثبت برند و علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

نظر بدهید