برند لاتین – JOIN LIFE

برند لاتین – JOIN LIFE

به موجب اظهارنامه بین المللی ثبت برند به شماره ۱۳۹۵۹۰۸ مورخ: ۲۰۱۸/۰۴/۰۵ در اجرای موافقتنامه مادرید/پروتکل برند لاتین با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است.
مالک اظهارنامه : INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A.(INDITEX, S.A.)
به نشانی : Avenida de la Diputacin, Edificio Inditex E-15142 ARTEIXO (A CORUA) Spain
اجزاء علامت:کلمات JOIN LIFE بلاتین طبق نمونه
کالاها / خدمات / طبقه / طبقات :
طبقه ۳: کلیه کالاهای مشمول مندرج در اظهارنامه
طبقه ۱۴:کلیه کالاهای مشمول مندرج در اظهارنامه
طبقه ۱۸: کلیه کالاهای مشمول مندرج در اظهارنامه
طبقه ۲۴:کلیه کالاهای مشمول مندرج در اظهارنامه
طبقه ۲۵:کلیه کالاهای مشمول مندرج در اظهارنامه
طبقه ۲۷: کلیه کالاهای مشمول مندرج در اظهارنامه
مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. معترضین میتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارند.
شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۹۰۸
تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شماره آگهی :۱۳۹۷۵۰۸۴۰۰۰۱۰۷۹۰۳۶
تاریخ آگهی :۱۳۹۷/۱۲/۲۶
By |۱۳۹۷-۱۲-۲۷ ۰۹:۲۷:۵۰ +۰۳:۳۰اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۷|آگهی های ثبت برند و علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

نظر بدهید