برند لاتین- CYDENITOR

برند لاتین- CYDENITOR

به موجب اظهارنامه بین المللی ثبت برند  به شماره ۱۳۹۵۸۵۷ مورخ: ۲۰۱۸/۰۴/۰۵ در اجرای موافقتنامه مادرید/پروتکل برند تجاری با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است.
مالک اظهارنامه : OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
به نشانی : ۲-۹, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku Tokyo 101-8535 Japan
اجزاء علامت:کلمه CYDENITOR بلاتین طبق نمونه
طبقه ۵: مواد دارویی؛ دارو برای درمان سرطان؛ دارو برای درمان اختلالات ایمنی؛ دارو برای درمان اختلالات خون
مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. معترضین میتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارند.
شماره اظهارنامه :۱۳۹۵۸۵۷
تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۱۰/۰۵
شماره آگهی :۱۳۹۷۵۰۸۴۰۰۰۱۰۷۹۰۳۸
تاریخ آگهی :۱۳۹۷/۱۲/۲۶
By |۱۳۹۷-۱۲-۲۷ ۰۹:۳۵:۵۸ +۰۳:۳۰اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۷|آگهی های ثبت برند و علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

نظر بدهید