الزام به منع استعمال از علامت تجاری

//الزام به منع استعمال از علامت تجاری

الزام به منع استعمال از علامت تجاری

آرای مربوط به علائم تجاری

بتاریخ: ۳۰/۱۰/۸۷ شماره دادنامه: ۱۵۳۳-۱۵۳۲ کلاسه پرونده: ۸۷/۱۲/۱۴۴۹-۱۴۵۰مرجع رسیدگی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظر خواه: آقای سعید .. ۲- اقای رجبعلی …تجدیدنظر خوانده: ۱- آقای رجبعلی … ۲- آقای سعید … تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۷۶۸ مورخ ۲۰/۷/۸۷ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران
گردشکار – دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
(رای دادگاه) : تجدیدنظر خواهی اقای سعید … باوکالت اقای ………به طرفیت آقای رجبعلی … با وکالت اقای بهزاد …………………. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۷۶۸ مورخ ۲۰/۷/۸۷ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن دعوی تجدیدنظر خوانده دایر به الزام تجدیدنظر خواه به جلوگیری از استعمال علامت تجارتی ……………….. در محصولات تولیدی به طور خلاصه با این استدلال که طبق گواهی ثبت علامت تجارتی به شماره ۳۴۵۲-۲۹/۸/۸۶ علامت تجارتی ….. متعلق به تجدیدنظر خوانده می باشد مورد پذیرش قرار گرفته حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به منع استفاده از کلمه (………………….) در محصولات تولیدی وی صادر شده متکی بر اعتراض موجه وموثری که موجبات نقض دادنامه بدوی در این بخش را فراهم آورد نمی باشد زیرا با توجه به ثبت علامت مبحوث عنه به نام تجدیدنظر خوانده استفاده انحصاری از علامت مذکور با نامبرده بوده و تا قبل از ابطال تصدیق ثبتی اشخاص ثالث مجاز به استفاده علامت تجارتی موضوع تصدیق ثبتی فوق الاشعار نمی باشند از این رو به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که موافق موازین و مقررات قانونی صادر شده تایید و استوار می گردد و در خصوص تجدیدنظر خواهی اقای رجبعلی … با وکالت اقای . …………… نسبت به آن قسمت ازدادنامه بدوی متضمن صدور حکم به رد دعوی الزام به منع استعمال از علامت تجارتی (……………) در تابلوی مغازه با توجه به اینکه دلیل و مدرکی که مثبت استفاده تجدیدنظر خوانده از علامت تجارتی تجدیدنظر خواه درتابلوی مغازه باشد در پرونده مضبوط نیست و با عنایت به اینکه در این مرحله ایراد و اعتراض موثری نسبت به دادنامه معترض عوه به عمل نیامده و رای دادگاه بدوی در این بخش منطبق با موازین قانونی و موافق با مستندات پرونده اصدار یافته فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی با رد اعتراض این بخش از دادنامه بدوی نیز تایید و استوار می گردد لیکن در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای …………… … باوکالت آقای ………………….. نسبت به عدم انشاء رای در مورد خواسته مطالبه ضرر و زیان وارده نظر به اینکه مطابق ماده ۳۴۹ قانون مرقوم مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می کند وبا توجه به اینکه در مورد ضرر و زیان وارده نفیا یا اثباتا حکمی از ناحیه دادگاه بدوی صادر شنده فلذا دادخواست تجدیدنظر در این قسمت موافق مقررات قانونی تقدیم نگردیده به استناد ماده ۲ قانون مارالذکر قرار رد تجدیدنظر خواهی در این مورد صادر و اعلم می گردد اراء اصداری قطعی است.رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رسول دو بحری مستشاردادگاه – حاج منوچهری۲۰۴

By | ۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۰:۰۷ +۰۳:۳۰ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۵|نمونه رای دادگاه در مورد علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

مشاور حقوقی

نظر بدهید