استفاده غیر مجاز از علامت تجاری

خانه/نمونه رای دادگاه در مورد علائم تجاری/استفاده غیر مجاز از علامت تجاری

استفاده غیر مجاز از علامت تجاری

بتاریخ :۳۰/۱۱/۸۶ شمارره دادنامه :۱۶۱۰ کلاسه پرونده:۸۶/۱۵/۱۲۵۲مرجع رسیدگی شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران تجدید نظر خواه: شرکت نرمینه بال با وکالت آقایان ۱- …………………… ۲– ………………. تهران …
تجدید نظر خوانده: شرکت ………………… با وکالت آقای ……………………. تهران…تجدید نظر خواسته:دادنامه شماره ۳۹۰-۳۸۹ مورخ ۲۷/۴/۸۶ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه شرکت ………… با وکالت آقایان …………….. وحسین ……………… به طرفیت شرکت ………. با وکالت آقای …………… نسبت به دادنامه شماره ۳۹۰-۳۸۹- ۲۷/۴/۸۶ شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی شرکت ………………….. مبنی بر استفاده غیر مجاز از علامت تجاری شرکت …………… جهت عرضه کالاهای خود با احتساب خسارات دادرسی و همچنین عدم اجابت دعوی شرکت ……… مبنی بر ابطال تصدیق های ثبتی شماره ۱۳۵۱۲۹-۱۳۸۷۹۷ والزام به ثبت اظهار نامه شماره ۸۵۱۱۰۹۰۸ در اداره مالکیت صنعتی با خسارات قانونی می باشد قابل پذیرش نیست زیرا استدلال دادگاه نخستین که مبتنی بر تفاوت علامت تجاری با اسم تجاری است دقیقا منطبق با قانون بوده و تجدید نظر خواه دلیلی که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید اقامه نکرده است واظهارات وکیل تجدید نظر خواه عمدتا تکرار مطالبات که وکلای وقت شرکت ………………… در دادگاه نخستین اظهار نموده اند بنا به مراتب با توجه به اینکه جهات تجدید نظر خواهی باهیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادارسی مدنی مطابقت ندارد و با رد اعتراض به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه تجدید نظر خواسته را تائید واستوار مینماید. این رای قطعی است./یمستشاران شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهرانحاتم عشقعلی۲۵۷
By | ۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۰:۰۷ +۰۳:۳۰ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۵|نمونه رای دادگاه در مورد علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

مشاور حقوقی

نظر بدهید