اساسنامه اتحادیه های امور صنفی

///اساسنامه اتحادیه های امور صنفی

اساسنامه اتحادیه های امور صنفی

ماده ۱):

نام : اتحادیه صنف ………………. شهرستان……….

ماده ۲):

موضوع: به استناد ماده ۲۱ قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های مربوط به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیین‌نامه‌های مزبور و نیز ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف‌کنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با موسسات دولتی و خصوصی اتحادیه‌ای به نام اتحادیه‌صنف …………….شهرستان…………..تشکیل می‌گردد.

تبصره: اتحادیه شخصیتی است حقوقی ، صنفی ، غیر انتفاعی و غیر سیاسی که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده می‌شود.

ماده ۳)

 اتحادیه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.

ماده ۴)

مدت فعالیت اتحادیه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده ۵ )

مرکز اصلی اتحادیه به نشانی : استان …….شهرستان ………. .میدان………… خیابان ………کوچه…………….. پلاک …………کدپستی …………. شماره تلفن…………شماره نمابر ……….. می‌باشد.

ماده ۶)

عضویت در اتحادیه برای کلیه اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی مطابق ماده ۲ قانون نظام صنفی،الزامی بوده وکلیه اعضا مکلفند مقررات این اساسنامه  و سایرمقرراتی را که در اجرای قانون  نظام صنفی تصویب می گردد رعایت نمایند.

ماده۷)

انتخابات‌ اتحادیه‌ها در دور اول‌ با حضور حداقل‌ یک‌ سوم‌ اعضاء و در دور دوم‌ با حضور حداقل‌ یک‌ چهارم‌ اعضاء رسمیت‌ می‌یابد. درصورت‌ برگزار نشدن ‌انتخابات‌ در دور دوم‌، تا انتخاب‌ هیأت‌ مدیره‌ جدید، کمیسیون‌ نظارت‌ اداره بازرگانی شهرستان ذیربط مکلف‌ است‌ با تشکیل‌ هیأت‌ سرپرستی‌ از بین‌ اعضای‌ همان‌ صنف‌، که‌ توسط‌ مجمع‌ امور صنفی‌ معرفی ‌می‌گردند، افراد واجد شروط‌ قانونی‌ را برای‌ اداره‌ امور اتحادیه‌ به‌ طور موقت‌ منصوب‌ کند.

ماده۸)

هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌ از میان‌ خود یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ رئیس‌، یک‌ نفر را به‌عنوان‌ نایب‌ رئیس‌، یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ خزانه‌دار، یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ عضو و بازرس‌، و یک‌ نفر را به‌عنوان‌ عضو و دبیر انتخاب‌ می‌کند.

 تبصره‌ ۱: در اتحادیه‌هائی‌ که‌ تعداد اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ آن‌ هفت‌ نفر است‌، دو نفر نایب‌ رئیس‌ و دو نفر عضو و بازرس‌ خواهند بود.

 تبصره‌ ۲: انتخاب‌ مجدد این‌ اعضای مذکور در ادوار بعدی بلامانع‌ خواهد بود.

ماده ۹ )

  رییس هیات‌مدیره علاوه بر دعوت از اعضا، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به عنوان نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته می‌شود. رییس هیات‌مدیره بالاترین مقام اجرایی اتحادیه محسوب می‌گردد. در غیاب رییس، نایب‌رییس وظایف و اختیارات وی را برعهده می‌گیرد.

ماده۱۰)

جلسات هیات‌مدیره به طور عادی هر هفته یکبار، در روز معین در محل اتحادیه تشکیل می‌گردد و هرگاه روز مذکور مصادف با تعطیل شود روز بعد از تعطیل، جلسه هیات‌مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۱)

تشکیل جلسه فوق‌العاده با دعوت کتبی رییس و در غیاب وی با دعوت کتبی نایب‌رییس بلامانع است. تشخیص ضرورت تشکیل جلسه فوق‌العاده منوط به پیشنهاد حداقل سه نفر از اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌های دارای هیات‌مدیره پنج نفره و چهار نفر از اعضای هیات‌مدیره در اتحادیه‌های دارای هفت‌نفر هیات‌مدیره خواهد بود.

ماده ۱۲)

جلسات هیات‌ مدیره را رییس و در غیاب وی نایب‌رییس اداره خواهد نمود و تنظیم صورتجلسات و ثبت تصمیمات هیات‌مدیره به‌عهده دبیر می باشد و در غیاب وی، رییس جلسه یکی از اعضای هیات‌مدیره را برای انجام این وظیفه انتخاب می‌نماید.

ماده ۱۳)

جلسات عادی هیات‌مدیره با حضور حداقل نصف به اضافه یک اعضا رسمیت دارد و مصوبات آن با اکثریت نسبی حاضران در جلسه و در صورت تساوی آرا، رای طرفی که رییس جلسه در آن است معتبر خواهد بود.

ماده ۱۴)

در مواردی که هریک از اعضای هیات‌مدیره بدون عذر موجه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، ظرف مدت شش ماه از حضور در جلسات عادی یا فوق‌العاده خودداری نماید مراتب باید از طرف هیات‌مدیره به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام شود،  هیات رئیسه مجمع امورصنفی مذکور مکلف‌است طی مدت یک ماه به موضوع رسیدگی نماید و درصورت احراز غیر موجه بودن غیبت، موضوع را به کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه اعلام نماید.

ماده ۱۵)

درصورتی که پس از رسمیت‌یافتن جلسه هریک از اعضای حاضر در جلسه بدون اجازه اکثریت اعضاء جلسه را ترک نماید و با خروج خود جلسه را از اکثریت بیندازد، در حکم غایب بدون عذر موجه محسوب‌شده و مطابق با ماده فوق با وی رفتار خواهد شد.

تبصره: اعضای هیات‌مدیره برای عدم حضور خود در هریک از جلسات هیات‌مدیره باید از اکثریت اعضای جلسه اجازه بگیرد و موضوع توسط رییس جلسه به اطلاع اعضا رسیده و درصورتجلسه ثبت گردد.

ماده ۱۶)

درصورتی که بر اثر استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضایی از هیات‌مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، آن هیات از نصاب مقرر در ماده ۲۲ قانون نظام صنفی خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف‌است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط مجمع امور صنفی معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیات‌مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت ماموریت هیات‌مدیره مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت ماموریت هیات‌مدیره ادامه خواهد یافت.

تبصره : مجمع امور صنفی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز کاری نسبت به معرفی فرد یا افراد جایگزین به کمیسیون نظارت ذیربط اقدام ، در غیر اینصورت کمیسیون نظارت ذیربط نسبت به معرفی فرد یا افراد جایگزین راسا اقدام می نماید.

ماده ۱۷)

مسئولیت  جلسات هیات‌مدیره با رییس جلسه است و هریک از اعضا که برخلاف مقررات رفتار کنند، مراتب از طرف رییس جلسه به او اخطارداده می‌شود و در صورت تکرار به دستور رییس از جلسه اخراج شده و موضوع در صورتجلسه درج خواهد گردید.در صورت تکرار ، موضوع جهت اجرای بند و ماده ۵۵ قانون نظام صنفی از طریق مجمع امورصنفی اقدام می گردد.

تبصره: درهریک از جلسات هیات‌مدیره حداکثر سه نفر می‌توانند هریک به مدت ده دقیقه قبل از دستور صحبت نمایند. برای رعایت نوبت ،اعضا موظفند درخواست خود را به صورت کتبی به رئیس جلسه هیات‌مدیره تحویل نماید. افراد براساس تقدم ارایه درخواست ،  صحبت خواهند کرد.

ماده ۱۸)

وظایف و اختیارات هیات‌مدیره به شرح زیر است:

۱- ارایه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه‌کسب و انواع پروانه‌های لازم برای مشاغل، به مجمع امور صنفی .

۲- اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب قانون نظام صنفی به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد .

۳- ارایه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی .

۴- صدور پروانه‌کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان و رعایت قوانین و مقررات مربوطه .

۵- ابطال پروانه‌کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات قانون نظام صنفی و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می‌شوند یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد .

۶- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی‌ماه هرسال به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب

۷- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هرسال به مجمع امور صنفی برای رسیدگی و تصویب

۸- ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیر دولتی

۹- تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر مصوب هیات عالی نظارت

۱۰- وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت طبق مقررات مربوط

۱۱- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده‌فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.

۱۲- ارایه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه‌کسب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت

۱۳- بررسی و تهیه فهرست انواع کالاهای مورد عرضه رسته‌های تحت پوشش اتحادیه

۱۴- مراقبت در اجرای تصمیمات مجمع امور صنفی و کمیسیون نظارت درباره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی

۱۵-مراقبت در حسن اجرای وظایف قانونی که به عهده اتحادیه محول شده و می‌شود

۱۶- سایر مواردی که در قانون نظام صنفی وآئین نامه های مصوب پیش‌بینی‌شده‌است.

ماده ۱۹)

هیات‌مدیره اتحادیه مکلف‌است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده  در یکی از بانک‌های مجاز محل فعالیت، به نام اتحادیه افتتاح و کلیه وجوه دریافتی مربوط به اتحادیه در حساب مزبور واریز و تمام پرداخت‌ها را نیز از این حساب با صدور چک انجام دهد.

ماده ۲۰)

کلیه چک‌ها ، اسنادتعهدآور ، اوراق بهاداربانکی ، تعهدات مالی و حقوقی با امضای ثابت خزانه‌دار و امضای رییس، در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس بهمراه مهر امور مالی اتحادیه معتبر خواهد بود.نامه‌های اداری و استخدامی و اسناد غیر مالی اتحادیه با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب‌رییس و مهر اتحادیه انجام می‌گردد

تبصره: کلیه اسناد مالی ، اوراق بهادار ، مهرهای اتحادیه ودیگر مستندات باید در محل اتحادیه نگهداری و استفاده شود و خروج آنها از اتحادیه ممنوع می باشد.

ماده ۲۱)

با پایان مدت اعتبار قانونی اعتبار نامه هر یک از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه،صدور هرگونه اسناد تعهد آور از سوی این اعضاء ممنوع خواهد بود.

ماده ۲۲ )

حساب درآمد و هزینه‌های اتحادیه در دفاتر قانونی ، ثبت و شرح و بیلان آن حداکثر قبل از پایان خرداد  ‌ماه سال بعدجهت بررسی ورسیدگی به مجمع امور صنفی ذیربط ارایه می گردد.

ماده ۲۳)

سال مالی اتحادیه از اول فروردین ماه هر سال شروع  وتا آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس اتحادیه می باشد.

ماده ۲۴)

به استناد تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی اتحادیه مکلف‌است هر سه ماه یکبار نسبت به محاسبه و واریز ۲۰% از وجوه دریافتی ناخالص بعنوان سهم مجمع که براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی پیش‌بینی گردیده‌است به حساب مجمع امور صنفی ذیربط اقدام نماید.

تبصره: در صورت عدم محاسبه و پرداخت۲۰% سهم مجمع در مهلت قانونی ، هیئت مدیره مجاز به برداشت حق الزحمه هیئت مدیره نمی باشد.

ماده ۲۵)

مسؤلیت اعضای هیات‌مدیره نسبت به اموال متعلق به اتحادیه اعم از منقول، غیر منقول، مهر، اسناد، تعهدات و وجوه، به منزله امین محسوب می گردد.

ماده ۲۶)

هر نوع تغییر در اتحادیه منوط به تصویب هیئت مدیره اتحادیه و کسب مجوز کتبی از مجمع امورصنفی         تولیدی و خدمات فنی/توزیعی و خدماتی/مشترک می باشد،که نتایج آن جهت اقدامات ثبتی به اداره ثبت شرکتها ارائه گردیده و تصویر آگهی روزنامه رسمی به وزارت صنعت ، معدن و تجارت(مرکز امور اصناف وبازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت)، شورای اصناف کشور،سازمانهای ذیربط ،مجمع امورصنفی ذیربط واعضای اتحادیه به نحو مقتضی اعلام میگردد.

ماده ۲۷)

ادغام ، تفکیک و انحلال اتحادیه به استناد مفاد و مقررات قانون نظام صنفی و قانون تجارت با رعایت ماده ۲۶ اساسنامه امکان پذیر می باشد.

ماده ۲۸)

نشان سربرگ و مهر اتحادیه طبق مصوبه کمیسیون هیات عالی نظارت مشخص و انجام میگردد.

ماده ۲۹)

سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در این اساسنامه مطابق قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.هرگونه تغییردرمتن اساسنامه براساس قانون نظام صنفی وآئین نامه های مربوط که از طریق دبیرخانه هیات عالی نظارت تصویب و اعلام خواهد گردید قابل انجام می باشد .

ماده ۳۰)

این اساسنامه در ۳۰ ماده و ۸ تبصره و ۱۶ بند تنظیم ودرجلسه مورخ        به تصویب اداره/سازمان  صنعت،معدن و تجارت شهرستان         رسید و ذیل تمام صفحات آن توسط اعضای هیئت مدیره اتحادیه امضاء شد.

               صورتجلسه مجمع عمومی برگزاری انتخابات اعضاء هیئت مدیره

اتحادیه شهرستان………………………

در تاریخ ………… ساعت ……………. جلسه مجمع عمومی برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره اتحادیه مذکور با حضور کلیه اعضاء درمحل اتحادیه تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۱-    اساسنامه اتحادیه مشتمل بر ۳۰ ماده ۸ تبصره و ۱۶ بندتنظیم که به تصویب کلیه اعضاء اتحادیه رسید.

۲-    تقاضا نامه اتحادیه بامضاء کلیه اعضاء رسید.

۳-    جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه :

آقای /خانم ……………………….کدملی…………………………… به سمت …………………………………….

آقای /خانم ……………………….کدملی…………………………… به سمت …………………………………….

آقای /خانم ……………………….کدملی…………………………… به سمت …………………………………….

آقای /خانم ……………………….کدملی…………………………… به سمت …………………………………….

آقای /خانم ……………………….کدملی…………………………… به سمت …………………………………….

آقای /خانم ……………………….کدملی…………………………… به سمت …………………………………….

آقای /خانم ……………………….کدملی…………………………… به سمت …………………………………….

که بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ……  انتخاب شدند.

همچنین امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهد آور اتحادیه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی با امضاء ثابت خزانه دار و رئیس در غیاب رئیس نایب رئیس  همراه با مهر امور مالی اتحادیه معتبر می باشد.

۴-    هر یک از اعضاء هیئت مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند.

۵-    به …………………………………….. احدی از اعضاء هیئت مدیره و کالت و اختیار تام داده شده تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداختن حق الثبت و آگهی  های مربوطه ذیل دفاترمربوط به این اتحادیه را در اداره ثبت شرکتها امضاء نماید.

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۸:۱۵:۲۷ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های مصوب|۱۰ Comments

About the Author:

من مشاور حقوقی ثبت سفیر هستم. خوشحال می شوم بتوانم کمکتان کنم. شما می توانید سوالات خود را در قسمت های نظرات و یا بخش مشاوره وبسایت بپرسید. همچنین می توانید با شماره 88880727 021 تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید و یا عدد 1 را به 1000727 ارسال فرمایید تا ما با شما تماس بگیریم.

۱۰ Comments

 1. بهروز ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ در ۸:۱۷ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام دو سوال داشتم یکی اکر موسسه ای بنام خودم مجوز داشته باشم ثبت کنم ومجددا بخوام موسسه ای با مجوز خودم دوباره ثبت کنم ولی حق امضا رو به همسرم بدم

  سوال دومدرمورد ثبت اتحتدیه صنفی درقالب موسسه اساسنامه ما سال ۸۹ ومجوز اون زمان وهیت رییسه اون زمان اساسنامه الان عضو هستن الان صورتجلسات و اساسنامه به زمان الان واعضا الان باشن ومتن اساسنامه و صورتجلسات سابق خودشون رو بزاریم تو مراحل ثبت

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ در ۷:۱۲ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   شما با یک مجوز می توانید فقط یک موسسه ثبت نمایید.
   سوال دوم شما واضح نیست، اگر موسسه در سال ۸۹ ثبت شده باشد نیازی به تغییر اساسنامه ندارید ، فقط اگر هیئت مدیره زمان دار بوده باشد، می توانید هیئت مدیره را تمدید نموده و یا تغییر دهید.
   اگر در حال حاضر مبادرت به ثبت موسسه نموده اید بهتر است فرمت های جدید را دریافت نمایید.

 2. صادق امینی پور ۲۴ تیر ۱۳۹۶ در ۱۰:۲۸ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام
  در نظر دارم یک انجمن صنفی برای ارتقا سطح کیفی، بهبود خدمات رسانی، هماهنگی و استاندارد سازی در عرصه گردشگری تشکیل بدم.
  در باب مراحل و الزامات قانونی و نیز هزینه تقریبی اگر راهنمایی کنید سپاس گذار خواهم بود.

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۵ تیر ۱۳۹۶ در ۱۲:۳۳ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام
   لطفا با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 3. میثم ۲۶ تیر ۱۳۹۶ در ۸:۳۷ بعد از ظهر - پاسخ

  ممنون از راهنماییهای خوبتون

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۹ تیر ۱۳۹۶ در ۸:۱۲ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   ما هم از شما بابت همراهی تان سپاسگزاریم.

 4. محمد ۱۵ آذر ۱۳۹۷ در ۲:۰۴ بعد از ظهر - پاسخ

  باسلام
  جهت تاسیس اتحادیه می بایست چه مراحلی راگذراندوطرح تاسیس رابه کدام بخش بایدارائه نمود
  چه وزارت خانه ویاارگان دولتی می بایست مجوزلازم راصادرکندوطرح اولیه کجابایدتحویل شود
  ممنون

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۶ آذر ۱۳۹۷ در ۹:۳۸ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   لطفا با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 5. کیانی لاریمی ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ در ۵:۵۹ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام چگونه میشود رییس اتحادیه را با محرز شدن تخلفاتش از نظر هیات رییسه اتحادیه عزل کرد ؟

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ در ۷:۰۹ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   به اساسنامه مراجعه نمایید.
   در هر حال بازرس قانونی گزارشات خود را اعلام نماید.

نظر بدهید لغو پاسخ