اساسنامه اتحادیه تعاونی

///اساسنامه اتحادیه تعاونی

اساسنامه اتحادیه تعاونی

به موجب نامه ۱۲۱۲۰۴  به تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۳  مدیر کل محترم دفتر تعاونی های توزیعی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اساسنامه

اتحادیه تعاونی

………………………………………………

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

فصل اول: کلیات

ماده ۱- نام اتحادیه: ……………………………………………………………………….. است که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده می‌شود.

ماده ۲- اهداف اتحادیه:

۱-    ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی

۲-    تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

۳-    ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری رقابت پذیری در اقتصاد ملی.

۴-    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۵-    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۶-     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۷-    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۸-    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۹-    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱۰-    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۳- موضوع فعالیت اتحادیه:

۱- ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضای آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.

۲- ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشهای اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۳- کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی های عضو.

۴- کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی های عضو و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی

۵- ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری و اعتباری به تعاونی های عضو.

۶- ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنها، خدمات مشاوره‌ای و راهنمائی و سایر تسهیلات موردنیاز تعاونی های عضو.

۷- نظارت بر التزام تعاونی های عضو به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین مراجع قانونی ذیربط.

۸- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیهای عضو بصورت کدخدامنشی و صلح اعضاء

۹- ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی و انجام سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاونیهای عضو

۱۰- سرمایه گذاری در مؤسسات خدماتی و تولیدی و نهادهای اقتصادی با اولویت تعاونی ها و اقدام به خرید سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و غیردولتی

۱۱- برگزاری نمایشگاه و یا مشارکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی.

۱۲- بازاریابی، خرید و فروش، صادرات و واردات و عرضه تولیدات اتحادیه و تعاونیهای عضو.

۱۳- تأمین نیازمندیهای ارگانهای دولتی و عمومی

۱۴- ……………………………………………………….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………

۱۵- ……………………………………………………….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………

۱۶- ……………………………………………………….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………

تبصره- اتحادیه می تواند به منظور تحقق اهداف و تامین مقاصد موضوع این ماده با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و قراردادهای منعقده از سرمایه و ذخایر موجود، سپرده ها و حق عضویت پرداختی اعضا، اعتبارات و سرمایه گذاری های بخش دولتی، عمومی، تعاونی، بانک توسعه تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، هدایای نقدی و جنسی افراد و موسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید.

ماده ۴- حوزه عملیات اتحادیه ……………………………………………… است.

ماده ۵- مدت اتحادیه از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده ۶- مرکز اصلی اتحادیه ………………………… و نشانی آن شهر ……………………… خیابان ………………………… کوی……………… پلاک………………. تلفن……………… است.

هیأت مدیره می‌تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و عندالاقتضاء در مورد تغییر آن (آدرس دفتر مرکزی)  اقدام کند. در این صورت می‌بایست موضوع را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرجع ثبت اتحادیه اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد.

ماده ۷- سرمایه اولیه اتحادیه مبلغ…………………………………. ریال‌است‌که ‌به ……………… سهم …………………. ریالی منقسم گردیده است. مبلغ……………………………… ریال آن نقداً توسط اعضاء‌ پرداخت و مبلغ……………………………… ریال آن توسط………………..(دستگاههای‌موضوع‌ماده۱۷قانون‌بخش تعاونی درصورتیکه‌شریک اتحادیه باشند باید نوشته شود) تأمین ‌و معادل ……………………………….. ریال نیز به صورت آورده غیر نقدی توسط اعضاء/دستگاههای موضوع ماده۱۷ قانون تقویم و به اتحادیه تسلیم و مابقی در تعهد آنها می باشد.

تبصره ۱- پرداخت حداقل یک سوم سرمایه اتحادیه الزامی است و اعضاء مکلفند وجه سهام تعهدی را به اقساط حداکثر دو ساله پرداخت نمایند.

تبصره ۲- هر عضو اتحادیه می باید حداقل ………. سهم دارا بوده و حداکثر سهام هرعضو نباید از ………. درصد کل سهام اتحادیه تجاوز نماید. (حداکثر سهم خریداری هر عضو نباید از ۳۰ درصد کل سرمایه اتحادیه تجاوز نماید.)

ماده ۸- سهام اتحادیه با نام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضاء یا متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید با موافقت هیأت مدیره و براساس مقررات این اساسنامه مجاز می‌باشد.

ماده ۹- اتحادیه ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه به هریک از اعضاء به میزان سهامی که خریداری نموده‌اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره ۱- ورقه سهم باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام اتحادیه و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم، تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آنست، در آن درج و به امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره برسد. مادام که اوراق سهام صادر نشده است، اتحادیه باید به اعضاء گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.

تبصره ۲- نام و نشانی و تعداد سهام هریک از اعضاء و مواد نقل و انتقال باید در دفتر سهام اتحادیه به ثبت برسد.

فصل دوم- مقررات مربوط به عضویت:

ماده ۱۰- عضویت اتحادیه برای تعاونی‌های مشروحه ذیل آزاد است :

۱-    موضوع فعالیت تعاونی متناسب با موضوع فعالیت اتحادیه باشد.

۲-    عدم ممنوعیت قانونی.

۳-    عدم عضویت همزمان در اتحادیه تعاونی مشابه

۴-    خرید سهام اتحادیه به ازاء هر  ………… عضو تعاونی یک سهم

تبصره ۱- مدارک مشروحه ذیل توسط تعاونی بایستی به اتحادیه تسلیم گردد:

الف – درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه اتحادیه

ب – نسخه‌ای از آخرین آگهی تغییرات ثبتی مبنی بر انتخاب هیأت مدیره و دارندگان امضاء مجاز

ج – خرید حداقل ………… سهم از سهام اتحادیه که یک سهم آن الزاماً بایستی نقدی باشد.

د – ارائه صورت جلسه مجمع عمومی عادی مبنی بر تصویب عضویت در اتحادیه

تبصره ۲- احراز شرایط داوطلبان عضویت قبل از انتخاب اولین هیأت مدیره برعهده هیأت مؤسس اتحادیه می‌باشد.

ماده ۱۱- مسئولیت مالی اعضای اتحادیه محدود به میزان سهم آنان میباشد.

ماده ۱۲- اتحادیه می‌تواند طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و در صورت وصول نشدن و سپری شدن ۳۰ روز از تاریخ اخطار نامه، از کل مطالبات وی از اتحادیه و در صورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند اتحادیه برای وصول طلب خود به عضو بدهکار مراجعه خواهد کرد.

ماده ۱۳- خروج عضو از اتحادیه اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.

تبصره- درصورتیکه خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای اتحادیه باشد وی ملزم به جبران است.

ماده ۱۴- در موارد زیر عضو از اتحادیه اخراج می‌شود:

۱-    از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این اساسنامه.

۲-  رعایت نکردن مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو بار اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم.

۳-    ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی اتحادیه شود و عضو نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار اتحادیه لطمه وارد کند و یا با آن رقابتی ناسالم نماید.

تبصره- تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هیأت مدیره یا هیات بازرسی و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.

ماده ۱۵- در صورت لغو عضویت به سبب استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام وی بر اساس ارزش روز محاسبه و پس از کسر بدهی عضو به اتحادیه ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۶- در صورت بروز اختلاف بین اعضاء و اتحادیه  و یا اتحادیه با تعاونی‌های دیگر، موضوع اختلاف برای داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع میشود.

فصل سوم– ارکان اتحادیه:

ماده ۱۷- ارکان اتحادیه عبارتست از:

۱-    مجمع عمومی             ۲- هیأت مدیره                    ۳- هیأت بازرسی

۱-    مجمع عمومی

ماده ۱۸- مجمع عمومی اتحادیه از نمایندگان تعاونی های عضو تشکیل می شود و تعداد آرا هر تعاونی بر اساس…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تعیین می شود. مجامع عمومی اتحادیه به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل خواهد شد. چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق با آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاون) خواهد بود.

تبصره ۱- دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات به اعضا از طریق …………………………………. صورت می گیرد. (روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی به آدرس قانونی اعلام شده عضو به اتحادیه، یا دیگر روش های قابل اثبات)

تبصره۲- تصمیماتی که درمجامع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می‌گردد برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. این تصمیمات بطریقی که برای دعوت مجامع عمومی در این اساسنامه پیش‌بینی شده باید ظرف مدت ۱۵ روز به اطلاع اعضاء برسد.

تبصره۳-  هرشرکت تعاونی عضو صرف نظر از تعداد سهامی که دارد،  در مجمع عمومی فقط حق یک رأی خواهد داشت،  لیکن اتحادیه‌های تعاونی عضو با هرمیزان سهام به تعداد تعاونیهای عضو خود حق اعمال رأی دارند.

۲- هیأت مدیره:

ماده ۱۹- هیأت مدیره مرکب از………… نفر عضو اصلی و………… نفر  عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان کاندیداهای پیشنهاد شده توسط تعاونی‌های عضو برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی بعد از اعضاء اصلی به ترتیب علی‌البدل محسوب می‌شوند و انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلا مانع است.

(تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره ۳ / ۵ / ۷ نفر و تعداد اعضای علی‌البدل هیات مدیره ۲ / ۳ / ۴ نفر خواهند بود)

تبصره ۱- هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک/ دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند.

تبصره ۲- در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر جانشین وی در هیات مدیره می گردد. غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می‌شود که عضو، علیرغم اطلاع از دعوت، بدون عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال  حاضر نشود.

تبصره ۳- در مواردی که هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختیار دارد از میان مدیران تعاونی‌های عضو اتحادیه، تعداد لازم را موقتاً حداکثر برای مدت پنج ماه انتخاب کند.

تبصره ۴- دوره خدمت هیأت مدیره و هیأت بازرسی از زمان انتخاب و قبولی سمت آنها و تایید وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی شروع خواهد شد مشروط به اینکه مدت مأموریت هیأت مدیره و یا بازرسی قبلی منقضی شده باشد، درغیر اینصورت شروع خدمت آنها از زمان انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره و یا هیأت بازرسی قبلی خواهد بود.

تبصره۵- اعضای هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند . حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستور العمل مورد تصویب مجمع عمومی اتحادیه است.

تبصره ۶- در مواردیکه هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود, در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره, به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اختیار داده می‌شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی, برای جانشینی اشخاصی که به یکی از دلایل فوق در جلسات هیأت مدیره شرکت نمی‌کنند از میان اعضای تعاونی, تعداد لازم را موقتاً و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب نماید.

ماده ۲۰- پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیأت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در اتحادیه ادامه داده و مسئولیت اداره امور اتحادیه را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۲۱- هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره  فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیر عامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.

ماده ۲۲- جلسات هیأت مدیره حداقل هر دو هفته یکبار بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره و یا مدیرعامل یا اکثریت هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل و رسمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رأی اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیأت مدیره در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیأت مدیره ثبت می‌گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.

تبصره – جلسه فوق‌العاده هیأت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل می‌گردد.

ماده ۲۳- هیأت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده، در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات اتحادیه با رعایت قوانین و مقررات جاری اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح اتحادیه و اعضاء دارای اختیارات لازم جهت اداره امور اتحادیه بوده و منجمله عهده‌دار وظایف ذیل است:

۱-    دعوت مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده

۲-    اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط

۳-    نصب و عزل و قبول و استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و تعیین وظایف و اختیارات وی

۴-  قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء به یکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره.

۵-  نظارت بر مخارج جاری اتحادیه و رسیدگی به حسابها و ارائه به هیأت بازرسی و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی.

۶-     تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

۷-    تهیه و تنظیم دستورالعملها و آیین نامه های داخلی اتحادیه و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب

۸-    پیشنهاد دستورالعمل تعیین حقوق و مزایا، حق جلسه و پاداش اعضا هیات مدیره به مجمع عمومی.

۹-    تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل غیر

۱۰-   تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی‌های عضو برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت‌ها و اتحادیه‌هائی که اتحادیه در آنها مشارکت یا عضویت دارد.

۱۱- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور اتحادیه.

۱۲- پیشنهاد کاندیدا از میان اعضاء تعاونیهای عضو اتحادیه برای عضویت در هیأت مدیره اتحادیه مافوق

۱۳- انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور اتحادیه برعهده هیأت مدیره گذارده شده است.

ماده ۲۴- هیأت مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت هیأت مدیره در مقابل اتحادیه مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده ۲۵- معاملات اتحادیه با هریک از اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرسان تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه می‌رسد.

ماده ۲۶- هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچیک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد، هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض کند.

ماده ۲۷- تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیأت مدیره سابق به هیأت مدیره بعدی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از تاریخ قبولی سمت هیأت مدیره و تأیید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حساب‌ها و موجودی‌های اتحادیه به هیأت مدیره جدید، تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.

ماده ۲۸- مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلسی منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره سابق و اعضای هیأت مدیره جدید و هیأت بازرسی اتحادیه برسد. صورت مجلس مذکور باید جزو اسناد اتحادیه نگهداری شود.

ماده ۲۹- استعفای هریک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایفی که به وی محول شده است نخواهد بود.

ماده ۳۰- هیچیک از اعضای هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل اتحادیه نمی‌توانند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیأت مدیره اتحادیه دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند.  شخصیت های حقوقی می توانند به سمت بازرسی در بیش از یک تعاونی انتخاب شوند.

ماده ۳۱- داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و یا هیأت بازرسی و مدیر عامل اتحادیه باید واجد شرایط زیر باشند:

الف- شرایط عمومی

۱-    ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)

۲-    نداشتن منع قانونی و محجور نبودن.

۳-    عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد.

۴-  عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.

۵-    عضویت در یکی از تعاونی‌های عضو اتحادیه ویژه کاندیداهای سمت هیأت مدیره

ب- شرایط اختصاصی- اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و هیات بازرسی اتحادیه علاوه بر شرایط عمومی فوق بایستی دارای شرایط اخصاصی زیر باشند:

۱- دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف محوله

۲- ……………………………………………………………………………

تبصره ۲- داوطلبان عضویت در سمت هیأت مدیره و یا بازرس اتحادیه می‌بایست به همراه درخواست ثبت نام خود موافقت کتبی حداقل یکی از تعاونی‌های عضو اتحادیه مبنی بر پیشنهاد کاندیداتوری آنها را ارائه نمایند.

۳-  بازرسی:

ماده ۳۲- مجمع عمومی عادی …….. شخص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان هیأت بازرسی انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همزمان با انتخاب بازرسان اصلی یک نفر بعنوان بازرس علی‌البدل انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱- درصورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای هریک از بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت ده روز بازرس علی‌البدل را برای بقیه مدت دعوت نماید.

تبصره ۲- حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

تبصره ۳- تا زمانی که بازرس جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده است بازرس قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را بعهده دارد.

ماده ۳۳- وظایف هیأت بازرسی اتحادیه بشرح زیر است:

۱- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور اتحادیه و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط.

۲- رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد و صورتهای مالی شخصاً و یا درصورت لزوم با استفاده از کارشناس که در اینصورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی برعهده اتحادیه خواهد بود.

۳- رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.

۴- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور اتحادیه به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.

۵- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی اتحادیه و مراجع ذیربط.

تبصره ۱- هیأت بازرسی موظف است گزارش جامعی راجع به وضعیت اتحادیه به مجمع عمومی عادی تسلیم کند گزارش هیأت باید حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه اعضاء در مرکز اتحادیه آماده باشد.

تبصره ۲- بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور اتحادیه را نداشته ولی میتوانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری اتحادیه اظهار دارند.

ماده ۳۴- درصورتیکه هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذکرات ترتیب اثر نمی دهند مکلف است از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.

فصل چهارم: مقررات مالی :

ماده ۳۵- ابتدای سال مالی اتحادیه اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفندماه همان سال خواهد بود به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه است.

ماده ۳۶- هیأت مدیره موظف است نسخه‌ای از گزارشها، صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداقل ۳۰ روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عادی سالانه برای رسیدگی کتبا به هیأت بازرسی تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یکبار تراز آزمایشی حسابهای اتحادیه را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه اتحادیه تهیه و در اختیار هیأت بازرسی قرار دهد و نسخه‌ای از آنها را نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه احتماعی و اعضا ارسال دارد. ضمنا هر یک از اعضا می توانند با مراجعه به اتحادیه از مندرجات تراز نامه مذکور مطلع و نسبت به یادداشت برداری آن اقدام نمایند.

ماده ۳۷- هر یک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور اتحادیه گزارش و یا شکایت خود را به هیأت بازرسی اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن به شکایت با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتبه کند. هیأت مدیره مکلف است نظر وزارت مزبور را که به طور کتبی و رسمی ابلاغ می‌شود اجرا نماید و مدیران اتحادیه موظفند با کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسابرس یا حسابرسان منتخب آن وزارت همکاری نمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

ماده ۳۸- در تهیه و تنظیم اسناد، دفاتر قانونی و صورتهای مالی، رعایت اصول و موازین، روشهای متداول و قابل قبول حسابداری و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

ماده ۳۹- هدایا و کمک‌های بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاء کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد به حساب درآمد منظور میشود. (اگر غیرنقدی باشد به قیمت روز تقویم و به حساب درآمد منظور خواهد شد)

ماده ۴۰- افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری با تصویب هیأت مدیره و معرفی امضاهای مجاز صورت گیرد.

ماده ۴۱- سود خالص اتحادیه در هر سال مالی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود :

۱-    از حداقل پنج درصد به بالا به عنوان ذخیره قانونی منظور می‌شود.

۲-    حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی منظور می‌شود.

۳-    تخصیص حد اکثر …. درصد از سود جهت پاداش به کارکنان، مدیران و بازرسان.

۴-    پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص ………………………………………………. تقسیم می‌گردد.

تبصره ۱- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر اتحادیه نرسیده باشد الزامی است.

تبصره ۲- اتحادیه می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد، استفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.

تبصره ۳- هیأت مدیره می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی اندوخته احتیاطی را به مصرف امور خیریه و عام‌المنفعه و فرهنگی و آموزشی برساند.

فصل پنجم: مقررات مختلف:

ماده ۴۲- انحلال یا تغییر موادی از اساسنامه اتحادیه که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده ۴۳- در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.

ماده ۴۴- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار اتحادیه قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده ۴۵- انحلال اتحادیه تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط می‌باشد.

ماده ۴۶- در صورت بروز اختلاف بین اتحادیه و اعضای آن موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مافوق یا اتاق تعاون مربوط ارجاع شود و چنانچه بین اتحادیه و اتحادیه دیگر اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف به اتاق مربوط جهت داوری ارجاع می شود.

این اساسنامه در ۴۶ ماده و ……….. تبصره در مجمع عمومی ………………. مورخ …………….. به تصویب رسید و آنچه در آن پیش‌بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی آن، قانون شرکتهای تعاونی (در مواردی که به قوت خود باقی است) آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی و قراردادهای منعقده بین اتحادیه و اعضا و یا مؤسسات طرف قرار می‌باشد.

هیأت رئیسه مجمع

رئیس مجمع:                             نایب رئیس مجمع                             منشی مجمع

 

ناظران:

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۸:۱۹:۳۳ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های نمونه|۰ نظر

About the Author:

من مشاور حقوقی ثبت سفیر هستم. خوشحال می شوم بتوانم کمکتان کنم. شما می توانید سوالات خود را در قسمت های نظرات و یا بخش مشاوره وبسایت بپرسید. همچنین می توانید با شماره 88880727 021 تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید و یا عدد 1 را به 1000727 ارسال فرمایید تا ما با شما تماس بگیریم.

نظر بدهید