ابطال علامت تجاری خوانده ردیف اول

//ابطال علامت تجاری خوانده ردیف اول

ابطال علامت تجاری خوانده ردیف اول

بتاریخ : ۳۱/۶/۸۶شماره دادنامه: ۹۳۸-۹۳۹کلاسه پرونده:۸۶/۱۲/۸۹۰-۸۹۱مرجع رسیدگی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهرانتجدیدنظر خواه: شرکت ……………….-آ با وکالت آقای ……………………. بنشانی : …………………………. …..

.تجدیدنظر خوانده و تجدیدنظر خواه:  ۱- آقای … ……………. بنشانی : ………………….. ……………………………….۲- اداره مالکیت صنعتی بنشانی : …………………………………………………….

تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره  ۹۹۳ مورخ ۲۰/۱۲/۸۵ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور می نماید.

رای دادگاه:  شرکت ……………….. با وکالت آقای ………………… بطرفیت ۱- آقای مرتضی ……………. ۲- اداره مالکیت صنعتی نسبت به دادنامه شماره  ۹۹۳ مورخ ۲۰/۱۲/۸۵ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران  تجدید نظر خواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوی شرکت  تجدید نظر خواه بخواسته ابطال علامت تجاری خوانده ردیف اول بشماره ۱۴۷۵۶ و الزام خوانده ردیف دوم به قبول و ثبت علامت تجاری خواهان موضوع ثبت بین المللی ۸۵۰۸۹۱ با این استدلال که خواهان همین خواسته را در پرونده کلاسه ۸۴/۳/۹۸۸ مطرح که منجر به صدور رد دادنامه  شماره ۶۵۲ مورخ ۹/۸/۸۵ شده طرح دعوی مجدد فاقد توجیه دانسته قرار رد دعوی صادر شده است همچنین آقای مرتضی ……………. بطرفیت شرکت ………….. نسبت به دادنامه شماره  ۹۹۳ مورخ ۲۰/۱۲/۸۵ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران  تجدید نظر خواهی کرده است بر اساس دادنامه  فوق الذکر در خصوص  تجدید نظر خواهی معترض از دادنامه  شماره ۶۵۲ مورخ ۹/۸/۸۵ آن دادگاه  باتوجه به عدم رفع نقض در موعد مقرر علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه و به استناد تبصره ۲  ماده ۳۳۹  قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد  تجدید نظر خواهی  صادر شده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه اولا  تجدید نظر خواهی شرکت ماوالاس-آ  نسبت به دادنامه شماره  ۹۹۳ مورخ ۲۰/۱۲/۸۵  موجه بوده و دادنامه  مورداعتراض مخدوش است زیرا اتحاد سبب دعوی که از شروط استناد به قاعده نسبی بودن اعتبار امر مختومه علاوه بر اتحاد اصحاب دعوی و موضوع میباشد در مانحن فیه مفقود است زیرا سبب طرح دعوی ابطال ثبت علامت تجاری شماره ۱۴۷۵۶ (دعوی حاضر) ثبت علامت تجاری موضوع پرونده کلاسه ۸۴/۳/۹۸۸ ثبت علامت تجاری موضوع ثبت بین المللی شماره ۷۱۱۶۴۲ بوده است و با وجود اختلاف سبب طرح دعاوی استناد به قاعده اعتبار امر مختومه و عدم پذیرش دعوی حاضر فاقد وجاهت قونونی است از این رو به تجویز  ماده ۳۵۳  قانون آیین دادرسی مدنی  ضمن پذیرش اعتراض دادنامه  تجدید نظر خواسته بلحاظ مغایرت با موازین ومقررات قانونی نقض میگردد آنگاه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه  بدوی ارسال میگردد ثانیا اعتراض  آقای مرتضی ……………. نسبت به قرار رد  تجدید نظر خواهی  بشماره ۲۵۷ مورخ ۲۶/۳/۸۶ وارد نیست زیرا نامبرده درمهلت قانونی پس از ابلاغ اخطاریه رفع نقض نسبت به تکمیل دادخواست  تجدید نظر اقدام نکرده بنابراین به استناد  ماده ۳۵۳  قانون آیین دادرسی مدنی با رداعتراض قرار معترض عنه را که مطابق مقررات قانونی صادر شده عینا تائید و استوار می نماید. این رای قطعی است.مستشاران شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران : محمد عشقعلی  رسول دو بحری

By | ۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۰:۰۷ +۰۳:۳۰ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۵|نمونه رای دادگاه در مورد علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

مشاور حقوقی

نظر بدهید