آگهی اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات

//آگهی اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات

آگهی اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات

۱۳۸۶/۶/۵شماره ۴۰۱۹۸/م/۳۲
آگهی اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات خانم ……………….. به وکالت از طرف شرکت …………………. (خواهان) به نشانی تهران ، …………………………………….. . به طرفیت شرکت ………………………… (خوانده ردیف اول) به نشانی …………………………………. و اداره مالکیت صنعتی (خوانده ردیف دوم) به نشانی تهران ، خ میرداماد ، تقاطع مدرس به خواسته ابطال اظهارنامه ثبت علامت به شماره ۸۴۱۲۱۶۶۹ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ (تصویر یک گربه سوار بر موتور به شکل فانتزی) جهت تولید و فروش و بسته بندی و توزیع غلات حجیم شده در طبقات ۳۰و۳۵و۳۹ از طبقه بندی علائم تجارتی دادخواستی را تقدیم مجتمع قضایی شهید بهشتی نموده که پرونده امر در شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مستقر در مجتمع مذکور مطرح و پس از جری تشریفات قانونی منتهی به صدور دادنامه شماره ۶۳۳ مورخ ۶/۸/۱۳۸۵ به شرح ذیل گردیده است:وکیل خواهان مدعی است موکل به موجب تصدیق ثبتی ۱۱۳۵۷۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۳ مالک علامت تجارتی تصویر موتور سوار در طبقات ۲۹و۳۰و۳۵ جهت تولید چیپس و فرآورده های حجیم شده می باشد اما خوانده طی اظهارنامه فوق تقاضای ثبت تصویر مشابه علامت موکل را در همان طبقات نموده است بنا به مراتب تقاضای ابطال آن را دارند خوانده ردیف اول طی لایحه ای که به شماره ۳۴۰۲ مورخ ۶/۸/۱۳۸۵ ثبت دفتر لوایح گردیده دفاعاً پاسخ دادند دو تصویر شباهتی با یکدیگر ندارند به نحوی که موجبات اشتباه مصرف کننده را فراهم آورد علیهذا رد دعوی خواهان را درخواست نموده است از سوی اداره مالکیت صنعتی گزارش ثبتی ارائه شد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر ثبت شده خواهان و تصویر درخواستی خوانده نظر به این که هر دو تصویر فانتزی موتور سیکلت است که راکب دارد و محصولات هم مشترک می باشد که در طبقات یکسان قرار دارند و نظر به این که خواهان با توجه به تقدم ثبت علامت فوق واجد حقوق مکتسب در استفاده از آن می باشد لذا به علت تشابه دو علامت به نحوی که موجب اشتباه و گمراهی مصرف کننده می گردد ضمن رد دفاعیات خوانده ، دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و مستنداً به بند ۲ ماده ۹ و بند ۲ ماده ۱۶ قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات و ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال اظهارنامه خوانده ردیف اول و همچنین محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۶ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می نماید متعاقب تجدیدنظرخواهی شرکت صنایع غذایی شیرین عمل (تجدیدنظرخواه) به طرفیت شرکت صنایع غذایی تهران دینا با وکالت خانم منیره ترکمنی آذر (تجدیدنظر خوانده ردیف اول) و اداره مالکیت صنعتی (تجدیدنظر خوانده ردیف دوم) نسبت به دادنامه بدوی شماره ۶۳۳ مورخ ۶/۸/۱۳۸۵ شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران پرونده امر در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان مطرح و منتهی به صدور دادنامه شماره ۳۴۲ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۶ به شرح ذیل گردیده است: نظر به این که شباهت علائم موضوع اظهارنامه مبحوث عنه و تصدیق ثبتی متعلق به تجدیدنظر خوانده ردیف اول به حدی است که مصرف کنندگان عادی را دچار اشتباه می سازد و با توجه به این که در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثری که نقض یا تغییر مفاد دادنامه را موجب گردد از ناحیه تجدیدنظرخواه اقامه نشده از اینرو به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض ، دادنامه تجدیدنظر خواسته که مطابق موازین و مقررات قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته عیناً تایید و استوار می گردد که با التفات به قطعیت دادنامه اخیرالذکر و نامه شماره ۸۵/۳/۳۰۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی تهران وارده به شماره ۴۰۱۹۸/م مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۶ مبنی بر قطعیت دادنامه های مذکور و در اعمال تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات ، مفاد دادنامه های اصداری یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
By | ۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۰:۰۷ +۰۳:۳۰ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۵|نمونه رای دادگاه در مورد علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

مشاور حقوقی

نظر بدهید